Конфлікти в управлінні проєктами

dc.contributor.authorГринченко, Марина Анатоліївнаuk
dc.contributor.authorПономарьов, Олександр Семеновичuk
dc.contributor.authorЛобач, Олена Володимирівнаuk
dc.contributor.authorХарченко, Алла Олександрівнаuk
dc.date.accessioned2022-11-27T08:57:09Z
dc.date.available2022-11-27T08:57:09Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractПоказано, що у разі виконання людьми спільної діяльності, в тому числі і в практиці використання технології управління проєктами, між виконавцями та різними групами виконавців можуть виникати конфлікти. Вони звичайно зумовлені відмінністю цілей і мотивів, прагнень та інтересів людей та їхніх психологічних характеристик. Конфлікти є небажаними явищами, оскільки вони істотно ускладнюють взаємодію та взаємовідносини між виконавцями й відповідно заважають отримувати бажані чи очікувані результати спільної діяльності з виконання проєктних завдань. Проаналізовано природу і можливі причини конфлікту та його різновиди. Зокрема, визначено, що далеко не кожна відмінність викликає конфлікти. Їхніми джерелами постають здебільшого тільки ті ситуації, в яких зачіпаються матеріальні інтереси хоча б однієї із сторін, їхні гідність чи соціальний статус. Це свідчить про важливість урахування в практиці управління проєктами не тільки технологічних, але й психологічних аспектів діяльності. З’ясовано характер взаємовпливу рівня згуртованості, психологічної сумісності й корпоративної культури проєктної команди і впливу можливого конфлікту на неї та на взаємовідносини між членами команди проєкту. Показано, що імовірність виникнення конфлікту істотно зростає, коли у складі команди проєкту є так звані конфліктні особистості. Розкрито сенс і характер діяльності керівника проєкту, спрямованої на запобігання конфліктних ситуацій як прояву однієї з важливих його поведінкових компетенцій. Наведено приклади змісту й характеру моделі адекватної поведінки керівника в умовах конфлікту, а також поведінки, що вимагає корекції. У роботі розглянуто сутність конфліктологічної компетентності керівника проєкту, яка включає також знання і розуміння керівником його можливих хибних дій, здатних породжувати конфліктні ситуації та конфлікти. Розглянуто ефективні способи запобігання конфліктів та управління ними у разі їх виникнення.uk
dc.description.abstractIt is shown that in the case of people carrying out joint activities, including in the practice of using project management technology, conflicts may arise between performers and different groups of performers. They, as a rule, are due to differences in goals and motives, aspirations and interests of people, their psychological characteristics. Conflicts are undesirable, since they significantly complicate the interaction and relationships between the performers and, accordingly, prevent the achievement of the desired or expected results of joint activities in the implementation of project tasks. The nature and possible causes of the conflict and its types are analyzed. In particular, it has been found that not every difference causes conflicts. Their sources are basically only those situations in which the material interests of at least one of the parties, their dignity or social status are affected. This indicates the importance of taking into account in the practice of project management not only technological, but also psychological aspects of activity. The nature of the interaction between the level of cohesion, psychological compatibility and corporate culture of the project team and the impact of possible conflicts on it and on the relationship between members of the project team. It is shown that the likelihood of conflict increases significantly when the project team includes so-called conflicting personalities. The meaning and nature of the project manager's activity, aimed at preventing conflicts, as a manifestation of one of his important behavioral competencies, is revealed. Examples of the content and nature of the model of adequate behavior of a leader in a conflict, as well as behavior requiring correction, are given. The article considers the essence of the conflictological competence of the project manager, which includes the manager's knowledge and understanding of his possible violations that can lead to conflict situations and conflicts. Effective ways of preventing and managing conflicts in case of their occurrence are considered.en
dc.identifier.citationКонфлікти в управлінні проєктами / М. А. Гринченко, О. С. Пономарьов, О. В. Лобач, А. О. Харченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (5). – С. 50-55.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2413-3000.2022.5.6
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8383-2675
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4698-2620
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7494-9997
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8536-2857
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/59571
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectуправління конфліктомuk
dc.subjectконфліктuk
dc.subjectпроєктна командаuk
dc.subjectспільна діяльністьuk
dc.subjectджерела конфліктуuk
dc.subjectкорпоративна культураuk
dc.subjectконфліктні особистостіuk
dc.subjectкерівник проєктуuk
dc.subjectbehavioral competenciesen
dc.subjectconflict managementen
dc.subjectproject teamen
dc.subjectconflicten
dc.subjectjoint activitiesen
dc.subjectsources of conflicten
dc.subjectcorporate cultureen
dc.subjectconflict personalitiesen
dc.subjectproject manageren
dc.titleКонфлікти в управлінні проєктамиuk
dc.title.alternativeСonflicts in project managementen
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
visnyk_KhPI_2022_1_SUUPPP_Hrynchenko_Konflikty.pdf
Розмір:
392.61 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: