Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування, орієтованого на результат

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опрацьовано гостроактуальне питання інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування, що орієнтоване на результат. Воно останнім часом все частіше використовується в управлінні господарською діяльністю будь-якого масштабу. Задля досягнення цієї мети використано системний підхід. Він забезпечив не тільки цілісний аналіз проблеми, а й подальший синтез можливостей для її розв’язання. При цьому було введено системний простір, для якого в якості координатних виступили вісі інсайдерської інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовищ, а також про використовувані аналітичні інструменти. За їхньою допомогою обгрунтовуються бюджети, що спрямовуються на ресурсну підтримку всіх необхідних організаційно-технічних заходів в ході досягнення цілей господарської діяльності.
The article presents results of solving the actual problem of comprehensive informational and analytical support of budgeting oriented to the results. Such time of budgeting has been used increasingly in the economic activities management of any scale. The systematic approach is used to achieve this goal. It had provided not only a holistic analysis of the problem, but also a further synthesis of the possibilities for its solution. At the same time a system space was introduced. As the cores were used the insider information about the state of external and internal media, as well as the analytical tools used. On the base of this cores the budgets allocated to the resource support of all necessary organizational and technical measures in the course to achieve the goals of economic activity are justified. The proposed approach should realize the idea of budgetary provision only where there is a maximum need, and exactly at the moment when this need arises.

Опис

Ключові слова

системний простір, інсайдерська інформація, аналітичні інструменти, БОР, управління підприємством, results-based budgeting, system space, insider information, analytical tools

Бібліографічний опис

Сєріков А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування, орієтованого на результат / А. В. Сєріков, Г. В. Криворучко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 83-88.

Зібрання