Класифікація факторів загроз та небезпек за етапами здійснення інноваційної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено концептуальні, методологічні засади забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств при здійсненні ними інноваційної діяльності. Пропонується класифікація факторів загроз та небезпек зовнішнього та внутрішнього середовища за основними етапи, фазами інноваційної діяльності. Визначено взаємозв’язок між активізацією, дією факторів загроз та небезпек економічній безпеці підприємства та основними етапами інноваційного процесу. Запропоновано алгоритм комплексного системного забезпечення економічної безпеки в умовах активної інноваційної діяльності.
Investigated conceptual, methodological principles of maintenance of economic safety of domestic enterprises in carrying out innovation activities by them. The proposed classification of factors of the threats and dangers of the external and internal environment of the main stages, phases of innovation. Defined the relationship between the activation, the effect factors of the threats and dangers of economic security and the main stages of the innovation process. The algorithm of the complex system of ensuring economic security in terms of active innovative activity. Determined that the main factors of dangers and threats to the system of economic security of enterprises with innovation activity they performed you can define such groups of factors: innovation, technology, investment, design, logistics, maintenance, market.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, інноваційний процес, системне забезпечення, економічна безпека, economic security

Бібліографічний опис

Кириченко О. С. Класифікація факторів загроз та небезпек за етапами здійснення інноваційної діяльності підприємства / О. С. Кириченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 179-182.

Зібрання