Ключові загрози забезпечення економічній безпеці оборонної промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Оборонна промисловість є одним з ключових секторів народного господарства України за умови наростання кризових явищ в економіці держави та загострення зовнішньої агресії, ефективність її функціонування є індикатором розвитку економіки держави в цілому. Її специфіка дозволяє зробити висновок про складність та неоднозначність визначення її економічної безпеки. Розвиток оборонної промисловості в сучасних умовах подолання наслідків кризових явищ і протидії зовнішній агресії є можливим лише на основі ефективного управління її економічною безпекою.
The defence industry is a key sector of the national economy of Ukraine under conditions of increase of crisis phenomena in the economy of the state and the aggravation of external aggression, its efficiency is an indicator of economic development of the state as a whole, the direction and results of their functioning are closely related and should complement each other. Its specificity allows to make a conclusion about the complexity and ambiguity of its definition of economic security. The development of the defense industry in modern conditions of overcoming the consequences of the crisis and to counter external aggression is possible only through effective management of economic security.

Опис

Ключові слова

джерела загроз, глобалізація, економіко-организаційні заходи, зовнішні загрози, sources of threats, globalization

Бібліографічний опис

Момот Т. В. Ключові загрози забезпечення економічній безпеці оборонної промисловості України / Т. В. Момот, Н. Е. Аванесова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 138-143.

Зібрання