Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Постійне посилання зібрання

Увага! Від травня 2023 року колекція кафедри "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент" не поповнюється.

На основі кафедр "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент" та "Економіка та маркетинг" створено кафедру "Маркетинг" (НАКАЗ 552 ОД від 26.11.2021 року).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 514
 • Документ
  Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Поведінка споживачів"
  (2023) Райко, Діана Валеріївна
  Методичні вказівки та індивідуальні домашні завдання з дисципліни «Поведінка споживачів». Навчально-методичного забезпечення включає ме-тодичні поради до виконання індивідуальних завдань ( рефератів та розраху-нкового завдання) з дисципліни: необхідні пояснення до завдання; практичні завдання щодо розробки та апробація методичних положень щодо привабли-вості споживання обраної групи товарів підприємства – бази практики. Призначено для здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення кваліфікаційного (випускного) іспиту з програми підготовки здобувачів першого рівня (бакалавр) вищої освіти за освітньою програмою "Маркетинг" спеціальності 075 "Маркетинг"
  (2023) Райко, Діана Валеріївна; Шипуліна, Юлія Сергіївна
  Ці методичні вказівки формулюють вимоги до змісту, форм та регламенту кваліфікаційних випробувань, які мають на меті визначення відповідності теоретичної та практичної підготовки здобувача першого (бакалавр) рівня вищої освіти вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 « Маркетинг» галузі знань 07 « Управління та адміністрування» та освітньо-професійної програми «Маркетинг» НТУ «ХПІ» 2019 ( зі змінами 2023) за відповідного навчального плану щодо знань, умінь та навичок, якими має володіти бакалавр маркетингу для використання їх у майбутній професійній діяльності.
 • Документ
  Моделювання поведінки споживачів щодо прийняття рішення з формування маркетингової товарної політики, виробництва та просування товарів підприємства
  (ТОВ "Триторія", 2023) Райко, Діана Валеріївна
  Надано завдання оцінювання споживацької привабливості товарів, визначено найбільш суттєві чинники впливу на прийняття рішення споживачами щодо придбання товарів, запропоновано економіко-математичні моделі оцінки споживацької привабливості товарів універсального призначення. Призначено для здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання.
 • Документ
  Практикум з дисципліни "Поведінка споживачів"
  (ТОВ "Триторія", 2023) Райко, Діана Валеріївна
  Посібник містить навчально-методичні матеріали для вивчення дис-ципліни «Поведінка споживачів». Блок навчально-методичного забезпе-чення включає методичні поради до кожної теми дисципліни: необхідні пояснення до теми, літературу, термінологічний словник, навчальні за-вдання та завдання для перевірки знань. Призначено для здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання.
 • Документ
  Analysis of the policy of operation activity of anenterprise with productre servation
  (ПП "Технологічний Центр", 2022) Zaruba, Viktor; Potrashkova, Liudmyla; Guryanova, Lidiya; Sokol, Kateryna; Kuksa, Ihor
  This paper examines the process of operative planning of the production of an industrial company under conditions of random fluctuations in current demand. It is shown that under these conditions there are losses, the size of which depends on the adopted policy of operation activity. The policy of operation activity is understood as the rule of making decisions on current production volumes based on information about incoming orders, probable volumes of future demand, and possible losses due to the deviation of capacity load from the normative one. In the paper, it is proposed to assess the effectiveness of each policy of operation activity using the indicator of the limit average economic effect per unit of time for an infinite number of periods. An original approach to assessing the effectiveness of the policy of operation activity with product reservation was developed. It was shown that when using this policy, there is an effect of product “overstock” on the chains of successive periods. It was proposed to select the initial reserve so that the probability of completion of the reservation chain for a given number of periods should be close to unity. Such an approach creates an opportunity to determine the expected economic effect on the chains of reservation of various product types and, as a result, to assess the policy effectiveness in general. An assessment of the effectiveness of the policy with reservation in the form of the dependence of the policy effectiveness indicator on the values of cost indicators was obtained. Comparison of this assessment with a similar assessment of the effectiveness of the policy of fulfilling incoming orders allowed finding a condition under which the policy with reservation is more profitable. It involves ensuring that the magnitude of losses per unit of production associated with the product stock storage does not exceed half the sum of the magnitude of losses per unit of production due to downtime and excess capacity load
 • Документ
  Системний підхід до дослідження інноваційної активності виробничих організацій
  (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2022) Заруба, Віктор Яковлевич; Парфентенко, Ірина Анатоліївна
  Розглянуто підходи до оцінки привабливості інновацій організаціями, які розробляють і використовують їх у своєму бізнесі. В контексті публікацій з інноваційного менеджменту, зокрема [4–6] простежуються три можливих підходи: маркетинговий (економічний), технологічний та системний. Маркетинговий підхід виходить з того, що бажаними є ті зміни, які очікує цільовий ринок. З позиції маркетингового підходу головним призначенням інновацій є отримання комерційного (економічного) ефекту. Обмеженість суто маркетингового підходу полягає у тому, що нові технології спочатку, до свого повного засвоєння, можуть здаватися неефективними у комерційному відношенні. У відповідності з технологічним підходом головним призначенням, метою інновацій є забезпечення високого технічного рівня виробництва та науково-технічних розробок продукції на підприємстві. Вважається, що високий рівень досягнень у цих сферах є гарантією успіху у комерційної діяльності (збуті продукції).
 • Документ
  Аналіз політики оптимізації тривалості збору замовлень в умовах випадкових коливань попиту
  (Державний університет інфраструктури та технологій, 2022) Заруба, Віктор Яковлевич; Парфентенко, Ірина Анатоліївна
  В умовах коливань обсягів замовлень, які надходять на підприємство у різні періоди часу, операційна діяльність супроводжується певними втратами. Вони виникають з причини або часткових простоїв, або надмірного завантаження виробничих потужностей. У цих обставинах інтерес викликає застосування політики оптимізації тривалості збору замовлень, за якою сума обсягів замовлень, зібраних за декілька періодів часу, рівномірно розподіляється на цих періодах під час виконання замовлень. Але при цьому існує погроза втрати замовлень, коли тривалість збору і виконання замовлень буде занадто великою. Мета роботи полягала у розробці та аналізі моделі оптимізації тривалості збору замовлень за умов їх повного виконання та довільних законів розподілу ймовірності інтенсивності попиту (обсягів замовлень). У результаті досліджень знайдено математичне вираження очікуваного операційного ефекту залежно від довільних статистичних характеристик інтенсивності попиту та з урахуванням ефекту зниження інтенсивності попиту у разі збільшення тривалості виконання замовлень. Запропонований алгоритм знаходження функції ймовірності усереднених значень інтенсивності попиту на декількох одиницях часу, за даними про ймовірності значень інтенсивності попиту на одиничному періоді часу. Викладений загальний зміст чисельного методу оптимізації тривалості збору замовлень за критерієм максимуму очікуваного операційного ефекту на одиничному періоді часу. Показані переваги політики оптимізації тривалості збору замовлень, які полягають у більш рівномірній інтенсивності виробничого процесу, зменшенні втрат від простоїв та надмірного завантаження виробничих потужностей.
 • Документ
  Цифрові комунікації викладачів і студентів в навчальному процесі в умовах війни
  (ФОП Панов А. М., 2023) Ілляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна
  Викладено результати досліджень практики застосування цифрових комунікаційних технологій викладачів і студентів в навчальному процесі університету в умовах війни.
 • Документ
  Web-культура як передумова розвитку організації в цифровій економіці
  (ТОВ "Юридична компанія "Юрсервіс", 2023) Ілляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна
  Дістали подальшого розвитку засади управління розвитком організацій різних галузей в цифровій економіці, зокрема, в частині урахування Web-культури як основи середовища сприятливого для орієнтації інтелекту і знань персоналу організації на цифровізацію бізнес-процесів і реалізацію їх в мережі інтернету.
 • Документ
  Management of commercialization of knowledge in the system of innovative development of the enterprise in the conditions of transformation of technological institutions
  (Teadmus OÜ, Estonia, 2023) Illiashenko, Sergii; Shypulina, Yuliia; Illiashenko, Nataliia
  The obtained results deepen the fundamental aspects of the innovative management of an industrial enterprise in the part of managing the choice of approaches to the commercialization of knowledge as the basis of innovative development. Further research should be aimed at developing the methodological foundations of the organizational and economic mechanism of knowledge management at the enterprise in the context of its innovative development in the unstable conditions of the transformation of technological structures.
 • Документ
  Комерціалізація знань в інноваційному процесі промислових підприємств
  (2023) Ілляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна; Райко, Діана Валеріївна
  Визначено місце і роль знань в інноваційному процесі промислових підприємств з урахуванням особливостей їх продукування і використання (комерціалізації) в умовах трансформації технологічних укладів і розвитку ІР4. Показано, що знання в інноваційному процесі мають дуалістичну природу: вони є основою прийняття обґрунтованих інноваційних рішень, а також одночасно – їх результатом. Окреслено види знань на основі яких приймають управлінські рішення щодо управління знаннями в інноваційному процесі. Удосконалено схему отримання і використання (комерціалізації) знань підприємством, що розвивається інноваційним шляхом, зокрема, в частині коригування і розширення джерел нових знань і напрямів їх використання. Уточнено зміст процедур основних етапів управління орієнтованим на знання інноваційним розвитком підприємства в умовах ІP4, зокрема, з позицій визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку (наздоганяючий, слідування за лідером, випереджаючий) і відповідних їм стратегій інноваційного розвитку (захисна, помірковано-наступальна, агресивно-наступальна). Досліджено практичні аспекти продукування і комерціалізації знань промисловими підприємствами України, за їх результатами встановлено значне переважання стратегій опосередкованої комерціалізації знань над стратегіями безпосередньої комерціалізації. Визначено сильні і слабкі сторони системи управління продукування і комерціалізацією знань промисловими підприємствами України. Визначено зовнішні можливості і загрози орієнтованого на знання інноваційного розвитку промислових підприємств України. Зроблено висновок про наявність сприятливих зовнішніх і внутрішніх можливостей переходу промислових підприємств на шлях випереджаючого орієнтованого на знання інноваційного розвитку. А також про наявність загроз реалізації відповідних стратегій інноваційного розвитку.
 • Документ
  Розвиток закладів вищої освіти в умовах четвертої промислової революції
  (Видавничий дім "Інжек", 2023) Ілляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
  Метою статті є визначення та систематизація перспективних напрямів і проблем розвитку закладів вищої освіти в умовах четвертої промислової революції (ПР4.0) з урахуванням впливу її основних технологій і створюваних на їх базі інновацій на ринок праці та систему підготовки кадрів. За результатами аналізу відповідно до запропонованої послідовності процедур (технології; створені на їх базі інновації; наслідки їх впровадження; впливи на ринок праці та систему підготовки кадрів) визначено і систематизовано можливості та загрози розвитку закладів вищої освіти, що спричинені впровадженням технологій ПР4.0. З їх урахуванням визначено перспективні напрями розвитку закладів вищої освіти, окреслено проблеми їх реалізації. Виконано систематизацію виділених напрямів за спонукальними причинами, що створюють умови для їх реалізації. Запропоновано принципову схему функціонування закладу вищої освіти в умовах ПР4.0 як самокерованої системи, яка за аналогією з промисловими підприємствами дозволяє об’єднати за допомогою технологій ПР4.0 в єдиний комплекс: людський потенціал (персонал і осіб, що навчаються); ресурсний потенціал (матеріальні та нематеріальні ресурси); процеси (наукові, навчальні та допоміжні) тощо. Розглянуто практичні аспекти використання передовими університетами України сприятливих можливостей інноваційного розвитку на базі технологій ПР4.0. Отримані результати в сукупності поглиблюють засадничі аспекти інноваційного менеджменту закладу вищої освіти в частині вдосконалення підходу до формування методологічної бази організаційно-економічного механізму управління стратегіями його інноваційного розвитку в умовах ПР4.0. Подальші дослідження мають бути спрямованими на розроблення методичних підходів до управління за формалізованими процедурами вибором і реалізацією стратегій інноваційного розвитку закладів вищої освіти в умовах ПР4.0, яка стрімко набирає силу.
 • Документ
  Коворкінг як важливий елемент інфраструктури ринку цифрової зайнятості в умовах війни і повоєнного відновлення
  (2023) Ілляшенко, Сергій Миколайович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Ілляшенко, Наталія Сергіївна
  Досліджено роль і значення коворкінгу як важливого елементу інфраструктури цифрового ринку праці на прикладі цифрового фрілансу, що є одним з основних видів цифрової зайнятості. Відзначено істотне зростання актуальності коворкінгу для розвитку цифрового ринку праці в умовах війни і повоєнного відновлення економіки. Окреслено перспективи коворкінгу у цифровій економіці, що формується на базі цифрових інформаційних технологій четвертої промислової революції.
 • Документ
  Аналіз тенденцій поширення мобільних додатків в Google Play на американському ринку
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Главчев, Дмитро Максимович; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Пазій, Д. С.
 • Документ
  Методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг"
  (ФОП Ткачов О. А., 2022) Райко, Діана Валеріївна; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Косенко, Олександра Петрівна; Кітченко, Олена Миколаївна; Шапран, Олена Євгенівна
  Переддипломна практика за спеціальністю 075 «Маркетинг» є невід’ємною складовою навчального процесу, спрямованою на формування висококваліфікованих фахівців, які підготовлені до активної творчої професійної і соціальної діяльності, вміють самостійно опановувати нові знання і підвищувати свій професійний рівень.
 • Документ
  Методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг"
  (ФОП Ткачов О. А., 2022) Райко, Діана Валеріївна; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Косенко, Олександра Петрівна; Кітченко, Олена Миколаївна; Шапран, Олена Євгенівна
  Переддипломна практика за спеціальністю 075 «Маркетинг» є невід’ємною складовою навчального процесу, спрямованою на формування висококваліфікованих фахівців, які підготовлені до активної творчої професійної та соціальної діяльності, вміють самостійно опановувати нові знання та підвищувати свій професійний рівень.
 • Документ
  Методичні вказівки до написання дипломної роботи для здобувачів спеціальності 075 "Маркетинг" другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (ФОП Ткачов О. А., 2022) Райко, Діана Валеріївна; Шипуліна, Юлія Сергіївна; Косенко, Олександра Петрівна; Кітченко, Олена Миколаївна
  Приєднання вищих навчальних закладів України до європейського освітнього простору на основі Болонської декларації висуває до них принципово нові вимоги щодо змісту навчання, організації навчального процесу та самостійної роботи, зокрема до форм та методів діагностики якості освіти та професійної підготовки фахівців. Однією з найбільш важливих форм контролю знань та навичок майбутнього фахівця є випускна кваліфікаційна робота (дипломна робота). Підготовка та захист дипломної роботи на другому (магістерському) рівні вищої освіти призначена для систематизації та закріплення здобувачем фахових знань і навичок, а також для об’єктивного контролю рівня його компетентностей щодо розв’язання типових завдань організаційної, управлінської, дослідницької, виконавчої та інших видів професійної і соціальної діяльності, які визначені освітньо-професійною програмою «Маркетинг» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг».
 • Документ
  Практикум з дисципліни "Маркетингова товарна політика"
  (ТОВ "Триторія", 2022) Райко, Діана Валеріївна; Шипуліна, Юлія Сергіївна
  Практикум містить навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни "Маркетингова товарна політика". Блок навчально-методичного забезпечення включає методичні поради до кожної теми дисципліни: необхідні пояснення до теми, план семінарського заняття, основні питання для обговорення, практичні завдання, завдання для перевірки знань і контрольні запитання. Призначено для здобувачів спеціальності 075 "Маркетинг" усіх форм навчання.
 • Документ
  Маркетингова товарна політика
  (ТОВ "Триторія", 2022) Райко, Діана Валеріївна; Шипуліна, Юлія Сергіївна
  Навчальний посібник написаний відповідно до програми вивчення курсу "Маркетингова товарна політика". Розглянуто основні поняття товарної політики, визначено основі інструменти та методи її оцінки. Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти спеціальності "Маркетинг" усіх форм навчання, а також широке коло читачів для загального ознайомлення з поняттями маркетингової товарної політики.
 • Документ
  Проблемы и противоречия гносеологии образования
  (Institutul Internațional de Management Imi-Nova, 2018) Пономарев, Александр Семенович; Харченко, Алла Александровна
  It is shown that the innovative nature of the development of human civilization has led to new requirements for the education system. To meet them, a philosophical understanding of the essence of the phenomenon of education, its goals and role, the ways of development is necessary. These circumstances caused an intensive development of the philosophy of education as a specific social institution. In the general structure of the philosophy of education,a special place belongs to his epistemology. It is it that contributes to the increase in the effectiveness of the educational and cognitive activity of students in the conditions of a constantly growing volume of scientific and technical knowledge. However, the epistemology of education inherent specific problems and contradictions, the resolution of which is necessary to build a new education paradigm that would focus not on memorizing information, but on its understanding. One of them is that education is an object of study of epistemology, and one of its main tools. Another contradiction should be considered the dominance of rational forms of cognition and a certain disregard for the possibilities of its emotional forms. Essential is the contradiction, which consists in the students not knowing the outside world itself, but information about it, which generates the loss of critical thinking and the desire for a comprehensive analysis of objects and the phenomenon of cognition.