Кафедра "Промислова і біомедична електроніка"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/pbme

Від 2000 року кафедра має назву "Промислова і біомедична електроніка", первісна назва – "Промислова електроніка".

Кафедра "Промислова електроніка" виділилася як самостійна одиниця 9 жовтня 1963 року внаслідок розділу кафедри електрифікації промислових підприємств на дві самостійні. Ведення навчального процесу з дисципліни "Промислова електроніка" раніше було доручено кафедрі електрифікації промислових підприємств, де цю роботу очолив талановитий педагог та дослідник Олег Олексійович Маєвський.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Усього за шістьдесят років було підготовлено 8 докторів та 65 кандидатів технічних наук.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 13 кандидатів технічних наук; 3 співробітника мають звання професора, 11 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 448
 • Документ
  Information technologies in distance education during the pandemic of coronavirus infection (From the experience of organizing the educational process at the Faculty of Social and Humanitarian Technologies NTU "KhPI")
  (Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2021) Kipenskyi, A. V.; Babkova, N.
 • Документ
  Methodical instructions for performing the laboratory work "Configuration of parts"
  (2023) Butova, O. A.; Samynina, M. G.; Domochka, L. V.
  Methodical instructions for the laboratory work on the discipline «Fundamentals of Electronic Device Design » for students of all forms of education in the specialty 171 «Electronics» on the discipline «Fundamentals of Electronic Device Design», which is learned by the students of the «Industrial and Biomedical Electronics» department. SOLIDWORKS is a computer-aided design (CAD) system that allows you to create electronic models of parts and assembly units with the ability to generate working drawings based on them. In the process of preparing for the class, the student has to study questions about the features of using the SOLIDWORKS automated design system and master the skills of creating models in the program. In the course of performing this laboratory work, students work out the possibilities of creating configurations of parts in various ways and have to: − know the sequence of actions when building part models and the main methods of creating their configurations; − be able to apply the acquired theoretical knowledge when creating details, as well as configurations of these details. Methodological instructions include: − the purpose of work; − a step-by-step description of the sequence of work performance on an example; − tasks for the laboratory work; − control questions. Methodological instructions provide methods for creating configurations of parts and consider an example of step-by-step configuration creation in several ways, which will help in effective and practical mastering the material on the discipline «Fundamentals of Electronic Device Design». Performance and protection of laboratory work is carried out individually.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Конфігурації деталей"
  (2023) Бутова, Ольга Анатоліївна; Саминіна, Марина Геннадіївна
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи проєктування електронних пристроїв» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 171 «Електроніка» з дисципліни «Основи проєктування електронних пристроїв», яка вивчається студентами кафедри «Промислова і біомедична електроніка». SOLIDWORKS – це система автоматизованого проєктування (САПР), що дозволяє створювати електронні моделі деталей та складаних одиниць з можливістю генерувати на їх основі робочі кресленики. В процесі підготовки до заняття студент повинен вивчити питання щодо особливостей використання системи автоматизованого проєктування SOLIDWORKS та оволодіти навичками створення моделей в програмі. Під час виконання цієї лабораторної роботи студенти опрацьовують можливості створення конфігурацій деталей різними способами та повинні: − знати: послідовність дій при побудові моделей деталей та основні методи створення їх конфігурацій; − вміти: застосовувати отримані теоретичні знання при створенні деталей, а також конфігурацій цих деталей. Методичні вказівки містять: − мету роботи; − поетапний опис послідовності виконання роботи на прикладі; − завдання до лабораторної роботи; − контрольні запитання. У методичних вказівках наведено методи створення конфігурацій деталей та розглядається приклад поетапного створення конфігурацій декількома способами, які допоможуть ефективному та практичному освоюванню матеріалу з дисципліни «Основи проєктування електронних пристроїв». Виконання та захист лабораторної роботи проводиться індивідуально.
 • Документ
  Формування професійної компетентності лідера
  (Scientific Publishing Center "Sci-conf.com.ua", 2022) Пономарьов, Олександр Семенович; Кіпенський, Андрій Володимирович; Чеботарьов, Микола Корнійович; Харченко, Алла Олександрівна
 • Документ
  Логіка розвитку цивілізації: від інформаційного до інтелектуального суспільства
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2023) Кіпенський, Андрій Володимирович; Смоляга, Марина Віталіївна
  Стаття присвячена аналізу сучасного цивілізаційного розвитку, виявленню найважли віших пріоритетів, які мають сприяти успішній трансформації до планетарно-космічного рівня цивілізаційного устрою, подоланню сучасної цивілізаційної кризи та можливої загибелі суспільства. Метою написання статті є визначення певної моделі цивілізаційного розвитку, яка має відповідати майбутньому. У дослідженні використовуються методи порівняльного аналізу сущого та належного, проєктування з майбутнього. У процесі дослідження сучасного інформаційного суспільства виявляються його суперечності, аналізуються критичні зауваження його концептуальних засад з позицій Ф. Вебстра, Т. Роззака, К. Мея, Д.Тапскоппа, Ф. Махлупа, М. Пората, Е. Масуди, О.Тоффлера. Аналізує ться головний критерій інформаційного суспільства, згідно з яким «інформація стає головним ресурсом суспільного прогресу в усіх сферах життя». У процесі дослідження автори доходять висновку, що в сучасних умовах дійсно відбувається зростання потоків інформації, але потрібно враховувати, що насамперед збільшення обсягів інформації пов’язано зі зростанням наукового знання, що інформаційне суспільство лише створює передумови формування цивілізації інтелектуального творення, яка є необхідним етапом її трансформації до планетарно-космічного рівня
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Розрахунок шестипульсного мостового керованого випрямляча"
  (Центр оперативної поліграфії "Рейтинг", 2023) Крилов, Денис Сергійович; Холод, Ольга Ігорівна
  Темою розрахункової роботи є проектування шестипульсного мостового керованого випрямляча (КВ) середньої або великої потужності, що включає вибір елементів і розрахунок параметрів силової схеми, розрахунок регулювальних, зовнішніх характеристик і енергетичних коефіцієнтів. У цих методичних вказівках наведено основні розрахункові співвідношення та криві, необхідні для проектування, дано посилання на довідкову літературу, яку доцільно використовувати.
 • Документ
  Дослідження регресійних моделей динаміки глікемії в умовах вимірювальної невизначеності
  (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2019) Чмихова, Оксана Володимирівна; Щапов, Павло Федорович; Павлюк, Вадим Миколайович; Севрюкова, Оксана С.
  У статті розглядається статистичне обґрунтування процедур ідентифікації параметрів моделі динаміки глікемії в умовах невизначеності результатів вимірювань. Обґрунтовано вибір регресійної моделі з випадковими коефіцієнтами, що характеризує зміни рівня глікемії при істотних обмеженнях на обсяг первинної вимірювальної інформації. Проаналізовані існуючі методи визначення діабету 2 типу, а також моделі для ідентифікації діабетичних станів. Визначені три моделі для яких можна оцінити похибки вимірювання елементів множин. Їм слід надати перевагу при ідентифікації діабетичного стану. Також виявлено одну основну модель, яка найбільш прийнятна для задач розпізнавання параметричної моделі динаміки глікемії при перевірці справедливості статистичних гіпотез.
 • Документ
  Information Analysis of Biochemical Parameters for Glucose Tolerance Tests
  (Springer Nature Switzerland AG, 2020) Sokol, Yevgen I.; Chmykhova, Oksana V.; Boyko, V. V.; Zamyatin, P. N.; Zamiatin, D. P.
  In the vast majority of existing methods of obtaining parametric biomedical information, it is represented by a finite set of informative parameters (features). Their informational significance is always different and practically not evaluated for the tasks of parametric identification and diagnosis of diabetes mellitus. In this paper, it is proposed to evaluate the informational significance of parameters (features) based on dispersion analysis of changes in their mathematical expectation with respect to residual noise. Fisher’s F-statistics were used as a quantitative measure of the changes, with the subsequent conversion of the obtained data into the amount of information expected based on the equations of the information measurement theory.
 • Документ
  Covariance Analysis of Bioimpedance Signals for Information Support of Ultrafiltration Procedure
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) Tomashevskyi, Roman S.
  In the paper, the rationale and development of a noninvasive information technology for covariance analysis and control of transient regimes in the patient's biophysical state during the ultrafiltration procedure is given. The analysis of the standard procedure of ultrafiltration during programmed hemodialysis was carried out. Based on the biophysical model of the hydration level of the patient, the specific phases of the ultrafiltration procedure are determined. A comparative analysis of hematocrit level at different phases of the procedure and signals of bioimpedancometry was carried out. To analyze the bioimpedancometry signals at different frequencies, a covariance analysis was used. The use of F-statistics as an information parameter allows non-invasive control of the phase change of the ultrafiltration procedure and the patient's transition to the precritical state. The approach proposed in the work allows us to distinguish the trends of the random bioimpedancometry signal and to monitor the course of the ultrafiltration procedure using the specified decision-making risks.
 • Документ
  Peak Comb Filter and its Applying for Digital Control Systems of Power Semiconductor Converters
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) Zamaruiev, Volodymyr V.
  This paper discusses the simplest implementation of the peak comb filter, developed for use in the active power filters control system. It is assumed that the active power filters includes a cooperative converters. The using of peak comb filter is required to produce a bandpass comb filter, which is necessary when controlling each of the cooperative converters. The proposed solution consisted of integrating the capabilities of the peak comb filter and the filter of discrete frequencies. This allows reducing the amount of calculations. The dynamic and static characteristics of peak comb filter are analytically obtained.
 • Документ
  Improving the Quality of Electrical Energy in the Railway Power Supply System
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) Sokol, Yevgen I.; Zamaruiev, Volodymyr V.; Ivakhno, Volodymyr V.; Styslo, Bohdan O.
  The pulsating mode of the power consumption in the railroad power supply network is the cause of the occurrence of voltage pulsations in the contact network. This leads to a decrease in the efficiency of the energy system. To compensate power fluctuations in the electric power supply network of the railway, it is proposed to use hybrid electric energy storage devices. The use of two-channel additional traction power station with an appropriate control system was proposed. The basis of the mathematical model is the data of real measurements.
 • Документ
  The Negative Feedback Connection in the Homeostatic System of Carbohydrate Exchange Regulation
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) Sokol, Yevgen I.; Lapta, Stanislav S.; Chmykhova, Oksana V.; Solovyova, Olga I.; Karachntsev, Iurii; Kravchun, Nona; Goncharova, Olga
  The article gives a brief overview of the state of solution of an important scientific and applied problem of mathematical modeling of the physiological system of carbohydrate exchange regulation. It shows that for the half of the century all the previous attempts to solve it have been physiologically inadequate. It demonstrates the model that has been proposed a little more than twenty years ago and is yet little known to the scientific community, which is the most minimal model of regulation of carbohydrate exchange in the form of the model of the homeostatic self-regulation of the glycemic level for a single variable of the glycemic state at the periphery. This model is structurally-functional in the form of a differential equation of the first order with a delayed argument. It reproduces - without re-adjusting of its main parameters - universally the glycemic curve of both IVGTT and OGTT, as well as the daily glycemic profile. The internal fundamental difference of this model from all the previous models is ascertained in describing the oscillations of glycemic curves due to the different character of the negative feedback connection with delay: the local and integral aftereffect. For the first time the universal equation of oscillations is proposed in the system with self-regulation, which combines both harmonic and nonharmonic oscillations
 • Документ
  Розробка алгоритмічного блоку комп’ютерного комплексу попередження інвалідизації
  (ННППІ УІПА, 2017) Сокол, Євген Іванович; Лапта, Станіслав Сергійович
 • Документ
  Разработка алгоритмического блока биотехнической системы медицинской диагностики
  (ННППІ УІПА, 2017) Сокол, Евгений Иванович; Чмыхова, Оксана Владимировна
 • Документ
  Diagnostic Biotechnical System of the Quantitative Diagnostics of Malabsorption
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017) Sokol, Yevgen I.; Lapta, Stanislav S.; Chmykhova, Oksana V.; Solovyova, Olga I.; Goncharova, Olga
  An algorithmic block of biotechnical system of the quantitative diagnostics of glucose malabsorption on the base of conversion of the oral glucose to lerance test glycemic data into the necessary diagnostical parameters by the use of the original mathematical model of the carbohydrate metabolism regulation system was elaborated. A new diagnostic parameter, characterising a degree of glucose absorption in the intestine, was suggested as well as the criteria on it. Diagnostics on the new parameter was compared with the diagnostics by means of “sugar loads” and “glucose absorption intensity” methods.
 • Документ
  Calculation of electric field distribution in the vicinity of power transmission lines with towers and unmanned aerial vehicles presence
  (Інститут електродинаміки НАН України, 2018) Rezinkina, M. M.; Sokol, E. I.; Gryb, O. G.; Bortnikov, A. V.; Lytvynenko, S. A.
  The results of mathematical modeling of the electric field of overhead power transmission lines (TL) are presented taking into account presence of towers and unmanned aerial vehicles (UAVs) for various cases of the TL lines layout: vertical, horizontal and triangular. Numerical calculations of electric field (EF) were performed using finite integration technique and uniaxial perfectly matched layer. In this case the TL lines under the electrical potential were replaced by linear charges located on their axes. The obtained numerical results for the case of towers and UAV absence were compared with the analytical solutions, which showed coincidence of the EF strength moduli within the range of the assigned accuracy of the numerical calculations– 3%. The results of calculations are necessary to determine the flight height of UAVs, safe from the point of view of electromagnetic compatibility of the on-board electronics to influence of the TL EF and TL towers.
 • Документ
  Ozone Sensitive Properties of Thin Films of Nanocrystalline Silicon Carbide
  (Cумський державний університет, 2020) Semenov, A. V.; Lubov, D. V.; Makhonin, M. V.
  In this paper, we investigated the ability of nanocrystalline SiC films to detect ozone in an air mixture under atmospheric pressure for ozone concentrations of 0.1 mg/m3 (maximum allowable concentration) and 4.0 mg/m3. The ozone sensitivity coefficient S (О3) was estimated by the formula S (О3) = (Rg – Ra)/Ra, where Rg and Ra are respectively the film resistances in the presence and absence of ozone in the air atmosphere. The volume flow rate of the ozone-air mixture was 2 l/min. The temperature dependence of the ozone sensitivity coefficient S (O3) was studied in the temperature range 100-450 ºC. It was found that the maximum values of S (O3) + 0.71 and – 0.80 were observed at temperatures of 280 ºC and 330 ºC, respectively, for both concentrations of ozone. Moreover, S (O3) had a positive sign for a temperature of 280 ºC and a negative value for 330 ºC. The different polarity of the change in the film resistance at given temperatures was due to the different ratio of redox reactions of ozone with atmospheric gases on the surface of nc-SiC films. Both temperatures can be used for detecting ozone with sensors on nc-SiC films, however, from the point of view of reducing energy consumption, operating temperature of 280 ºС looks more preferable.
 • Документ
  The efficiency of the active controlled rectifier operation in the mains voltage distortion mode
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Krylov, D. S.; Kholod, O. I.
  Checking the efficiency of the active rectifier with differences types of control systems in conditions of deep voltage distortions of a three-phase three-wire supply network. Methodology. The authors have used the Matlab/Simulink software environment to create a model of an active rectifier with various types of control systems as part of a frequency electric drive. We performed a series of simulations of the operating modes of an active rectifier with various control systems when the supply voltage is distorted. Results. When the active rectifier is operating in an unregulated mode, the distortions of the current and mains voltage exceed the maximum permissible values. The quality indicators of the mains current and mains voltage are significantly higher than the normally permissible values. In the absence of voltage distortions in the supply network, the operation of the active rectifier can effectively eliminate the distortions of the mains current, regardless of the type of control system of the active rectifier. In conditions of deep distortions of the supply network voltage, the operation of an active rectifier with a vector control system is more efficient than with a parametric control system. Originality. Criteria for determining the quality of consumed electricity at the connection point of the circuit are proposed. Practical significance. Recommendations have been developed for the use of active rectifier control systems when working with a distorted power supply voltage.
 • Документ
  Improving the reliability of cardiological diagnostics of arrhythmias using stochastic parameters of spectral dynamics of rhythmograms
  (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2020) Sokol, Yevgen; Shapov, Pavel; Kulichenko, Viacheslav; Tomashevskyi, Roman; Gorbulitch, Alexandr; Muzhychuk, Oleksii
  The article presents the results of a theoretical analysis of the parameters of a two-dimensional autocorrelation function and it`s filtering in time, the results of dynamic modeling of arrhythmia identification procedures using training rhythmograms. The possibility of intellectualization of identification procedures using the statistical procedure of Wald's sequential analysis has been proved. Results of parametric identification of cardiac conditions by changes in the characteristics of correlation-spectral non-stationarity of rhythmograms in a sliding observation window
 • Документ
  Застосування методів системного аналізу при розвязанні медико-діагностичних питань моніторінгу наслідків надзвичайних пригод
  (ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", 2019) Замятін, П. М.; Колісник, Костянтин Васильович; Аврунін, Олег Григорович; Бойко, Валерій Володимирович
  В роботі розлядається можливість вирішення медико-діагностичних питань моніторингу наслідків надзвичайних ситуацій шляхом застосування методів системного аналізу та математичної статистики. При цьому пердбачається напрацювання алгоритмів розрахунків оптимальної поведінки для найбільш ефективного ліквідації наслідків надзвичайних подій із наявністю торакальних ушкоджень при політравмі та комплесне вирішення задач діагностування постраждалих і надання первинної медичної допомоги.