Кафедра "Загальна економічна теорія"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/oet

Сучасна назва – кафедра "Загальна економічна теорія", первісна назва – кафедра "Політична економія".

Кафедра "Політична економія" була створена у 1950 році. У її джерел стояв видатний економіст академік Олексій Матвійович Румянцев.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор та 9 кандидатів економічних наук; 1 співробітник має звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 534
 • Документ
  Оцінка обсягу державного сектору в Україні
  (2022) Митрофанова, Анастасія Сергіївна
 • Документ
  Measuring the international business sector and its two-decade dynamics in OECD countries
  (2022) Arkhiiereiev, S. I.; Mytrofanova, A. S.
  The aim of this study is to assess the contribution of the international business sector (IBS) to the development of the national economy. A new index has been developed, which is expressed as a primary income share and makes it possible to analyze IBS structure both by the primary income from abroad (received) share and by the value added export share. This study analyzes the long-term development trends of IBS and its structural shifts for OECD and top non-OECD countries. Our new index has increased markedly in OECD countries, where IBS generated a third of primary income in the middle of the second decade of the analyzed period. In contrast, in top non-OECD member countries, this index grew slowly, while IBS generated about one-fifth of primary income. To analyze qualitative shifts in IBS growth in terms of cluster analysis OECD countries have been grouped according to the prevailing IBS models. The results showed that OECD countries changed their basic IBS model moving from the Partial model to the Dual one. It is the change in this basic model that accounts for the long-term trend of increasing gap in the development level of IBS in OECD and top non-OECD countries.
 • Документ
  Вплив ринкової трансформації економіки на еволюцію відносин державної власності в Україні
  (Видавничий дім "Інжек", 2021) Митрофанова, Анастасія Сергіївна
  Сьогодні роль державної власності в економічних системах продиктована її вирішальним значенням як реального базису для виконання державою своїх соціально-економічних функцій. Метою роботи є проаналізувати, яким чином соціально-економічні особливості періоду ринкового реформування економіки України у 1990-х рр. визначили шлях еволюції відносин державної власності від минулого до сьогодення. У роботі надано авторське визначення категорії «державна власність» як одного із системоутворюючих елементів економічної системи, який являє собою сукупність відносин щодо володіння, використання та розпорядження засобами та результатами виробництва, які забезпечують ефективне виконання державою своїх суспільних функцій. Наведено теоретико-правове підґрунтя функціонування державної власності в Україні. Проаналізовано характерні риси та проблеми трансформаційного періоду розвитку економіки України; розкрито причини, протиріччя та наслідки трансформаційної кризи; розглянуто хід та особливості реформування відносин державної власності в Україні за таких умов. У статті надано характеристику сучасного етапу розвитку державної власності в Україні; розкрито сучасні тенденції обсягу та структури корпоративних прав держави за видами господарських товариств і за розміром державної частки. Також охарактеризовано сучасні тенденції приватизації в Україні (суперечливий вплив нової законодавчої бази; порушення фіскальної функції приватизації; розгортання малої приватизації перевищує зрушення у великій приватизації) та проблеми розвитку державної власності в економіці України в цілому (серед них: суперечливий характер приватизації; низька ефективність управління державною власністю; труднощі державних підприємств як господарських одиниць; розмивання прав власності; протиріччя у сфері «власності-влади»). Перспективним напрямом подальших досліджень у цій сфері є більш детальний аналіз соціально-економічної ефективності управління державною власністю.
 • Документ
  Мікроекономіка і основи бізнесу
  (ФОП Іванченко І. С., 2023) Абрамов, Федір Володимирович; Архієреєв, Сергій Ігоревич; Губанова, Ніно Нодарівна; Дяченко, Тетяна Анатоліївна; Волоснікова, Наталія Миколаївна; Климова, Світлана Олегівна; Максименко, Яна Анатоліївна; Митрофанова, Анастасія Сергіївна; Решетняк, Наталя Борисівна; Яцина, Вікторія Валентинівна
  Навчальний посібник висвітлює основні теоретичні проблеми функціонування ринкової економіки на мікрорівні в поєднанні з організацією ведення бізнесу та створенням стартапів. Важливою особливістю посібника є поєднання в ньому теоретичного матеріалу та практикуму з кожної теми. Посібник розраховано на студентів бакалаврського рівня освіти спеціальностей 051«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 292 «Міжнародні економічні відносини», а також усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономічного аналізу та організації бізнесу.
 • Документ
  Управління міжнародною конкурентоспроможністю
  (2023) Климова, Світлана Олегівна
  Виконання курсового проекту з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» є однією зі складових частин навчального процесу і являє собою важливий елемент вивчення дисципліни. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», а й застосування їх при вирішенні конкретного завдання моделювання поведінки ринкових суб’єктів в ринковій економіці, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.