Організаційно-економічний механізм комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівному підприємстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
DOI
Науковий ступінь
доктор економічних наук
Рівень дисертації
докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності
08.00.04 – екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)
Установа захисту
Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Рада захисту
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник
Яковлєв Анатолій Іванович
Члени комітету
Яковлєв Анатолій Іванович
Райко Діана Валеріївна
Стригуль Лариса Станіславівна
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2015. У дисертації сформовано комплекс теоретико-методологічних положень і практичний інструментарій щодо організації і економічного забезпечення процесів комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівних підприємствах. Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування "Відкрито-закритої моделі організації інноваційної діяльності" з інтелектуальною складовою. Досліджено процеси формування і надано рекомендації з розвитку вітчизняного технологічного ринку. Розроблено механізм дії технологічного важеля як важливої складової технологічного аудиту ІІТ. Надано пропозиції щодо формуванню продуктово-технологічних платформ на машинобудівних підприємствах, в основу яких покладено базову інтелектуальну технологію. Сформовано положення економічного моніторингу комерційного потенціалу технологій з використанням тригонометричних функцій. Удосконалено методичні та теоретичні засади вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності. Надано пропозиції зі створення науково-інструментальної бази комерціалізації технологій, в склад якої запропоновано ввести методичні положення по ранжуванню технологій, визначення еталонних технологій з використанням концептуальних положень інтелектуально-технологічного бенчмаркінгу, визначення ризику порушення умов комерціалізації на основі методу попарних порівнянь.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of economic Sciences, specialty 08.00.04 – economy and management of enterprises (economic activities). – National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". – Kharkiv, 2015. In the thesis formed the complex theoretical and conceptual positions, scientific approaches and practical tools for organizing and economic support to the processes of commercialization of intellectual innovation of technologies in machine-building enterprises. Carried out theoretical and methodological substantiation of the open-closed model of innovation with intellectual component. The processes of formation and recommendations on the development of domestic technology market. Developed the concept of technological leverage as an important component of technological audit of intellectual and innovative technologies. There are suggestions for the formation of product and technology platforms for machine-building enterprises, which are based on underlying intellectual technology. Formed the concept of economic monitoring of commercial potential of technologies using trigonometric functions. Improved methodological and theoretical bases of valuation of intellectual property. There are suggestions for the creation of scientific instrumentation technology commercialization, which proposed to introduce a number of methods in rangaunu definition technology reference technology using the concept of intellectual and technological benchmarking, definition of risk of violation of the conditions of commercialization based on the method of paired comparison.
Опис
Ключові слова
інновації, комерціалізація, конкуренція, інтелектуальна власність, моніторинг, ціна, технологічний аудит, автореферат дисертації, innovation, commercialization, competition, intellectual property, monitoring, cost, technology audit
Бібліографічний опис
Косенко О. П. Організаційно-економічний механізм комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівному підприємстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Олександра Петрівна Косенко ; [наук. консультант Яковлєв А. І.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: с. 29-34. – укр.