Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
ORCID
DOI
Науковий ступінь
доктор економічних наук
Рівень дисертації
докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності
08.00.04 – екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)
Установа захисту
Спеціалізована вчена рада Д 64.050.02
Рада захисту
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник
Перерва Петро Григорович
Члени комітету
Яковлєв Анатолій Іванович
Райко Діана Валеріївна
Стригуль Лариса Станіславівна
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. У дисертаційній роботі запропоновано теоретико-методологічне узагальнення і нове вирішення науково-прикладної проблеми формування організаційно-економічних умов підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики. Розроблено комплекс понять інноваційної сприйнятливості, в тому числі "первинна інноваційна сприйнятливість", "вторинна інноваційна сприйнятливість", "корпоративна інноваційна сприйнятливість", "багаторівнева інноваційна сприйнятливість". Сформовано цільовий інноваційно-сприйнятливий підхід. Розроблено та запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки соціально-економічної та еколого-техногенної ефективності технологій НВЕ. Запропоновано механізм підвищення ІС підприємства на основі активізації інноваційних блоків СУП і впровадження міжблокової підсистеми інноваційної сприйнятливості, запропоновано методичний підхід щодо формування гнучкої інноваційно-сприйнятливої структури підприємств як внутрішнього чинника підвищення його інноваційної сприйнятливості до технологій НВЕ. Розроблено комплексну параметрично-індексну багаторівневу модель опису процесу усвідомлення, оцінки та реалізації інноваційного потенціалу НВЕ в умовах як зовнішніх, так і внутрішніх факторів його реалізації.
Theses for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.04 - economy and the company's board (by economic activity). National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2016. In this paper, the complex concepts of innovation receptivity, including "innovative primary susceptibility", "secondary innovation susceptibility", "innovative multi susceptibility." Formed target innovation-sensitive approach as the institutional concept. Developed the technique and comprehensive assessment of socio-economic and ecological technological efficiency technologies NVE. The mechanism increase enterprise IP-based EMS units enhance innovation and introduction of innovative subsystem mizhblokovoyi susceptibility proposed methodical approach to innovation and a flexible structure susceptible domestic enterprises as a factor increasing its susceptibility to innovative technologies NVE. Presented a comprehensive multi-index parametric model describing the process of awareness, evaluation and implementation of innovative potential NVE in terms of both external and internal factors of its implementation.
Опис
Ключові слова
підприємство, інноваційна діяльність підприємства, енергозбереження, методи управління підприємством, управління персоналом, інноваційна сприйнятливість, інновації, нетрадиційна відновлювальна енергетика, зелений тариф, зовнішні форми підтримки, цільовий інноваційно-сприйнятливий підхід, НВЕ-кластер, автореферат дисертації, enterprise, innovative activity of the enterprise, economic problems of energy saving, enterprise management, innovative susceptibility, alternative renewable energy, green tariff, external forms of support, NVE-cluster
Бібліографічний опис
Дюжев В. Г. Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / Віктор Геннадійович Дюжев ; [наук. консультант Перерва П. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-38. – укр.