Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об'ємних заземлювачів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
ORCID
DOI
Науковий ступінь
кандидат технічних наук
Рівень дисертації
кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності
05.14.02 – електричні станції, мережі та системи
Установа захисту
Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Рада захисту
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник
Бондаренко Володимир Омелянович
Члени комітету
Вепрік Юрій Миколайович
Сендерович Геннадій Аркадійович
Шевченко Сергій Юрійович
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018 р. Дисертацію присвячено вдосконаленню заземлюючих пристроїв електроустановок шляхом оптимізації конструктивних параметрів складних комбінованих заземлювачів за допомогою використання штучних електродів заземлення підвищеної провідності розтіканню, а також детального врахування природних зосереджених заземлювачів. В роботі виконано аналіз математичних моделей заземлюючих пристроїв електроустановок. Вирішено задачу заміщення природних зосереджених заземлювачів сукупністю лінійних електродів. Удосконалено існуючий алгоритм розрахунку їх електричних характеристик. Розроблено конструкцію штучного електрода заземлення підвищеної провідності розтіканню зі збільшеною площею контакта його поверхні з ґрунтом. Запропоновано метод моделювання електродів заземлюючих пристроїв підвищеної провідності розтіканню як розрахункової сукупності прямолінійних електродів. Виконано оптимізацію їх конструктивних характеристик. Створено математичну модель нееквіпотенційних заземлюючих пристроїв.
The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.14.02 – Electric stations, networks and systems. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. The thesis is devoted to the important scientific and applied problem solution in improving the electrical installations grounding devices by optimizing the design parameters of complex combined grounding systems of projected or existing electrical installations by using manufactured high conductivity ground electrodes, as well as by taking into account natural concentrated grounds. The thesis research analyzes mathematical models of non-equipotential arbitraryshaped grounding device for getting grounding grid normalized parameters. The new engineering solution is got is the grounding electrode of increased current spreading conductivity, which will be realized as a vertical electrode with current installing antirust coating, placed in the limited volume of fine-dyspersated technical carbon. The mathematical model of non-potential grounding device of electrical installations has been built, which differs from the existing taking into account of volumetric grounding, located in a conducting two-layer semi-space. The developed model allows the introduction of natural grounding, as well as a vertical electrode of high conductivity, in grounding device normalized parameters computation, by the set of rectilinear electrodes.
Опис
Ключові слова
заземлюючий пристрій, провідність розтіканню, взаємний опір, власний опір, магнітна проникність, розподілені параметри, електроустановка, наведений потенціал, математична модель, нелінійна залежність, автореферат дисертації, permeability, distributed parameters, electrical installation, mathematical model, nonlinear dependence
Бібліографічний опис
Федосеєнко О. М. Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об'ємних заземлювачів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Олена Миколаївна Федосеєнко ; [наук. керівник Бондаренко В. О.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18-22. – укр.