Оцінка процесу економічного реформування України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Динаміка оцінок міжнародних рейтингових агентств процесу проведення економічних реформ в Україні за щорічними звітами свідчить про те, що за останні десять років Україна не досягла помітного прогресу в реформуванні економіки. За визначенням експертів Європейської бізнес-асоціації лише в 2017 році позиція України вийшла з негативної площини. За даними рейтингу легкості ведення бізнесу згідно з докладом "Doing Business-2018" Всесвітнього банку, Україна знаходиться на 76 місці. У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, який оцінює потенціал росту економіки країн у середньо- та довгостроковій перспективах, на теперішній час Україна займає 81 місце зі 137 країн. Серед найбільш проблемних факторів, що впливають на бізнес в Україні, виділяються корупція, політична нестабільність, інфляція, неефективність управління, складний доступ до фінансування. Внутрішньою реакцією бізнес-середовища країни на соціально-економічні процеси всередині країни є масова трудова міграція за кордон, яка зростає і наближається до критичної межі. Серед потенційних трудових мігрантів майже половина – віком від 18 до 29 років. Додатковим ризиком для українського ринку праці є збільшення кількості студентів, що навчаються за кордоном. Головною причиною, через яку українці продовжують їхати на заробітки і на постійне проживання за кордон, є різниця в оплаті праці. Необхідно проводити реформи з перетворення України на дійсно динамічну економіку з високим попитом на робочу силу з адекватною зарплатою. Найкраще можливе рішення накопичених проблем – це залучення до органів державного управління нових молодих спеціалістів. Стверджується, що покращення результатів запроваджуваних реформ, яке відобразиться у підвищенні рейтингових оцінок міжна родних агентств, може бути пов'язаним тільки з інноваційно-інвестиційним розвитком та проведенням промислової політики, спрямованої на пріоритетні кластери економіки. Одним із показових прикладів кластерної регіональної економіки є економіка Європейського Союзу. Пропонується формувати кластери в Україні у високотехнологічних галузях економіки: авіакосмічній, машинобудівній, виробництві сільськогосподарської техніки. В процесі економічних реформ Україна має в першу чергу покладатися на себе. Реформи мають доповнювати одна одну і сприяти якісним змінам.
The dynamics of assessments by international rating agencies on the process of conducting economic reforms in Ukraine, according to annual reports, shows that over the past ten years Ukraine has not made significant progress in reforming the economy. According to the experts of the European Business Association, only in 2017 Ukraine's position turned out to be negative. According to the rating of ease of doing business, according to the report "Doing Business-2018" of the World Bank, Ukraine is on the 76th place. In the Global Competitiveness Rating of the World Economic Forum, which assesses the potential for medium and long-term growth of the economies of the countries, Ukraine is currently ranked 81st out of 137 countries. Among the most problematic factors affecting business in Ukraine, corruption, political instability, inflation, inefficiency of management, and difficult access to financing are allocated. The internal reaction of the business environment of the country to the socio-economic processes within the country is the massive labor migration abroad, which is growing and approaching the critical level. Almost half of potential labor migrants are aged 18 to 29 years old. An additional risk for the Ukrainian labor market is an increase in the number of students studying abroad. The main reason why Ukrainians continue to go to work and for permanent residence abroad is the difference in wages. It is necessary to carry out reforms to transform Ukraine into a truly dynamic economy with a high demand for labor with adequate wages. The best possible solution to the accumulated problems is the involvement of young specialists in the public administration. It is argued that the improvement of the results of the implemented reforms, which will be reflected in the increase in rating ratings of international agencies, may be related only to innovati on and investment development and the conduct of industrial policy aimed at priority economic clusters. One of the illustrative examples of a cluster regional economy is the European Union's economy. It is proposed to form clusters in Ukraine in high-tech branches of the economy: aerospace, machine-building, production of agricultural machinery. In the process of economic reforms, Ukraine must first rely on itself. Reforms should complement each other and promote qualitative change.
Опис
Ключові слова
інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність, трудова міграція, бізнес-клімат, економічні реформи, промислова політика, кластери, investment attractiveness, competitiveness, labor migration, business climate, economic reforms, industrial policy, clusters
Бібліографічний опис
Назаренко О. В. Оцінка процесу економічного реформування України / О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, Ю. В. Єгорова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 37 (1313). – С. 17-21.