Стратегії забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2021
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
У статті проведено критичний аналіз існуючих підходів до розробки стратегії економічної безпеки підприємства та його бізнес-процесів, реалізація якої має велике практичне значення у забезпеченні його ефективної діяльності в поточному періоді та сталому розвитку у майбутньому. Стратегічний підхід в управлінні економічною безпекою підприємства дозволяє проводити моніторинг впливу негативних факторів на бізнес-процеси підприємства, розробляти превентивні заходи щодо усунення або запобігання їх впливу, підвищувати інформованість та визначеність їх стану у майбутньому періоді, забезпечувати керованість й ефективність змін та досягнення цілей функціонування та розвитку підприємства. Метoю дослідження є розвиток методичних підходів щодо формування стратегій економічної безпеки бізнес-процесів підприємств. Доведено, що економічна безпека бізнес-процесів підприємства визначається захищеністю бізнес-процесів з урахуванням рівня їх зрілості, узгодженістю економічних інтересів стейкхолдерів із наявним потенціалом і заявленими цілями, що сприяє розробці концептуального підходу до формування стратегії забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства та типів стратегій за ними. Обґрунтовано авторський підхід до розробки стратегії економічної безпеки бізнес-процесів підприємства залежно від зони безпеки та типів стратегій його економічної безпеки. Такий методичний підхід до формування стратегії забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства дoзвoлив вcтанoвити йoгo cкладoві та взаємoзв’язки між ними, та розробити комплекс заходів із забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства. Зроблено висновок, що запропонований методичний підхід є підґрунтям забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства, враховуючи як стан, так і напрямок розвитку підприємства, має практичне значення в поточному та стратегічному періодах і дозволяє звести до мінімального рівня вплив негативних факторів, підвищити визначеність майбутнього стану підприємства, забезпечити керованість й ефективність змін і досягнення цілей підприємства.
The article provides a critical analysis of existing approaches to the development of economic security strategy of the enterprise and its business processes, the implementation of which is of great practical importance in ensuring its effective operation in the current period and sustainable development in the future. The strategic approach in managing the economic security of the enterprise allows monitoring the impact of negative factors on the business processes of the enterprise, develop preventive measures to eliminate or prevent their impact, increase awareness and certainty of their condition in the future, ensure manageability and effectiveness of changes and goals. enterprises. The aim of the study is to develop methodological approaches to the formation of strategies for economic security of business processes of enterprises. It is proved that the economic security of business processes is determined by the security of business processes taking into account their level of maturity, consistency of economic interests of stakeholders with existing potential and stated goals, which contributes to the development of a conceptual approach to economic strategy them. The author's approach to the development of economic security strategy of business processes of the enterprise depending on the security zone (from the highest level of danger to the highest level of security) and types of strategies of its economic security (survival, stabilization, support, limited growth, growth, sustainable development) are substantiated. This methodical approach to the formation of the strategy of economic security of business processes of the enterprise allowed to establish its components and relationships between them, and to develop a set of measures to ensure economic security of business processes of the enterprise. It is concluded that the proposed methodological approach is the basis for economic security of business processes, taking into account both the state and direction of development of the enterprise, has practical significance in the current and strategic periods and minimizes the impact of negative factors, increase certainty , to provide controllability and efficiency of changes and achievement of the purposes of the enterprise.
Опис
Ключові слова
зони безпеки, рівень економічної безпеки, типи стратегій підприємств, управління, стейкхолдери, economic security strategy, methodical approach, security zones, types of enterprise strategies, business processes, level of economic security
Бібліографічний опис
Краснокутська Н. С. Стратегії забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства / Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 3. – С. 3-6.