Методика вибору компанії-аутсорсера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Аутсорсинг - широко застосовуваний в іноземних бізнес-структурах метод перетворень, спрямований на підвищення конкурентоспроможності. У статті представлені методичні положення щодо вибору функцій, які передаються в аутсорсинг та вибору компанії-аутсорсера.
Outsourcing - is widely used in international business structures by reforms aimed at improving competitiveness. The paper presents the methodological positions selectable functions transferred to outsourcing and selection outsourcing company.
Опис
Ключові слова
аутсорсинг, ефективність економічна, конкурентоспроможність, outsourcing, economic efficiency, competitiveness
Бібліографічний опис
Передрій А. Е. Ю. Методика вибору компанії-аутсорсера / А. Е. Ю. Передрій // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 22 (995). – С. 128-133.