Вибір раціональної принципової схеми збагачення залізистих кварцитів

Ескіз недоступний
Дата
2022
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Залізні руди є основною промисловою мінеральною сировиною для виробництва чавуну та сталі. Зростання добування залізних руд останнім часом здійснюється за рахунок їхніх бідних різновидів, які вимагають високоефективного збагачення при підготовці їх до металургійної переробки. Мета статті – вибір раціональної принципової схеми збагачення залізистих кварцитів для таких мінеральних різновидів руд: магнетитова; карбонатно-магнетитова; силікатно-карбонатно-магнетитова; гематито-магнетитова; силікатно-магнетитова; магнетито-силікатна; гематито-мартитова; гематитова; магнетито-гематитова; лімоніто-мартитова; магнетито-лімоніто-мартитова; мартитова. Для вибору раціональної принципової схеми збагачення залізистих кварцитів виконано аналіз технологічних схем збагачення залізистих кварцитів з урахуванням їх текстури, структури, фізико-механічних властивостей, хімічного і мінералогічного складу. При цьому виділені такі основні структури руди: середнього вкраплення (індекс структури С), дрібновкраплена (індекс структури М), тонковкраплена (індекс структури Т1), тонковкраплена (індекс структури Т2), особливо тонковкраплена (індекс структури ВТ), дисперсна система (індекс структури Д). У результаті для окремих мінеральних різновидів і структури залізистих кварцитів обрані раціональні схеми їх збагачення, що забезпечують високу якість концентрату – максимальний вміст в ньому заліза. У процесі аналізу удосконалено методику вибору раціональних технологічних схем збагачення мінеральних різновидів залізних руд, яка пропонується до застосування в умовах вітчизняних гірничо-збагачувальних підприємств, зокрема, Криворізького залізорудного басейну
Iron ore is the main industrial mineral raw material for the production of iron and steel. The recent increase in iron ore mining is due to their poor varieties, which require highly efficient dressing in preparation for metallurgical processing. carbonate-magnetite; silicate-carbonate-magnetite; hematite-magnetite; silicate-magnetite; magnetite-silicate; hematitemartite; hematite; magnetite-hematite; limonite-martite; magnetite-limonite-martite; martite. To select a rational basic scheme of dressing of ferrous quartzites, the analysis of technological schemes of dressing of ferrous quartzites was performed taking into account their texture, structure, physical and mechanical properties, chemical and mineralogical composition. As a result, rational schemes of their dressing were chosen for certain mineral varieties and structures of ferruginous quartzites. The following main structures of ore are distinguished: The following main structures of ore are distinguished: medium inclusions (structure index C), fine-grained (structure index M), fine-grained (structure index T1), finely interspersed (structure index T2), especially fine-grained (index structure of VT), dispersed system (index of structure D). In the process of analysis the method of selection of rational technological schemes of beneficiation of mineral varieties of iron ores is improved, which is offered for application in the conditions of domestic mining and processing enterprises, in particular, Kryvyi Rih iron ore basin.
Опис
Ключові слова
залізисті кварцити, збагачення залізних руд, технологічні схеми збагачення, якість залізорудного концентрату, хімічний і мінералогічний склад руд, ferrous quartzites, iron ore dressing, technological dressing schemes, chemical and mineralogical composition of ores, texture
Бібліографічний опис
Вибір раціональної принципової схеми збагачення залізистих кварцитів / М. І. Сокур [та ін.] // // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського = Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. – Кременчук : Видавничий дім "Гельветика", 2022. – Вип. 1 (132). – С. 149-156.