Економіка платформ як основа для розробки корпоративної бізнес-стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій у бізнес-середовищі

Ескіз недоступний
Дата
2022
DOI
doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.46
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Установа захисту
Рада захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
У статті досліджуються актуальні питання діджитал-трансформацій бізнесу у контексті Індустрії 4.0, яка охоплює цифровізацію в усіх сферах життя суспільства, інновації у продуктах та нових бізнес-моделях. Зокрема, виникла платформа як нова форма бізнесу, який будується на тому, що надає цифровий простір для постачальників, споживачів та інших груп зацікавлених сторін. У статті наголошується, що головна умова створення успішної платформи — це розробка механізму ефективної взаємодії. Саме це забезпечує якість та час функціонування платформи. Крім того, виокремлено стратегії залучення користувачів/споживачів у платформенний бізнес. Доведено, що, якщо дохід компанії не залежить від володіння чи управління фізичними активами, для масштабування відсутня потреба у значних інвестиціях. Наголошується на тому, що традиційні види бізнесу, які не трансформувалися достатньо, щоб створити платформи, можуть у майбутньому зіштовхнутися з тим, що конкуренція виникатиме у невзаємопов’язаних областях, оскільки в екосистемі платформ ключову роль відіграють зв’язки всередині екосистеми. У рамках дослідження також стверджується, що у сучасних умовах ланцюжок поставок уже не є основним агрегатором бізнес-цінності, адже було започатковано тренд на її створення та поширення серед учасників платформи, оскільки більше не передбачається лінійний напрямок руху до кінцевого споживача, цінність переміщується одразу до клієнта та у реверсному напрямку, що зумовлює ключові відмінності роботи цифрових платформ. Наведено ключові відмінності роботи цифрових платформ, порівняно з лінійними бізнес-моделями.
The article deals with current issues of digital business transformations in the context of Industry 4.0, covering digitalization in all spheres of society, innovations in products and new business models. In particular, the platform has emerged as a new form of business that is built on providing a digital space for suppliers, consumers and other stakeholder groups. It was noted in the article that the main condition for creating a successful platform is the development of a mechanism for effective interaction. This ensures the quality and uptime of the platform. In addition, strategies for attracting users/consumers to the platform business were highlighted. It has been proven that if a company's income does not depend on the ownership or management of physical assets, there is no need for significant investments to scale. It was also noted that traditional businesses that have not transformed enough to create platforms may in the future face the fact that competition will arise in unrelated areas, since connections within the ecosystem play a key role in the ecosystem of platforms. As part of the study, it was also argued that in modern conditions the supply chain is no longer the main aggregator of business value, because a trend has been started to create and distribute it among platform participants, since a linear direction of movement to the end consumer is no longer assumed, the value moves immediately to the client and in the reverse direction, which leads to key differences in the operation of digital platforms. The key differences in the operation of digital platforms compared to linear business models were given.
Опис
Ключові слова
бізнес-стратегії, результативність бізнесу, економіка платформ, стратегічний розвиток, поведінкові засади, е-бізнес, business strategies, business performance, platform economics, strategic development, behavioral foundations, e-business
Бібліографічний опис
Економіка платформ як основа для розробки корпоративної бізнес-стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій у бізнес-середовищі / О. І. Маслак [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1. – С. 46-51.