Розширення області визначення ефекту інноваційних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведено аналіз існуючих методів визначення економічного ефекту від впровадження інновацій у ланцюгу послідовних ланок, де виявляються переваги від їх застосування. Визначено кількість рівнів, за якими доцільно виконувати розрахунок ефекту. Встановленопорядок проведення таких розрахунків, запропоновані відповідні математичні формули. Це слід вважати подальшим розвитком теорії і практики економічної оцінки нововведень, що сприяє підвищенню ступеню точності проведення відповідних розрахунків у порівнянні з існуючими методами і відповідно вибору найбільш ефективних варіантів при створенні та реалізації інновацій.
It has been considered the procedure of such calculations, proposed the corresponding mathematical formulas. When using the formula for calculating the effect it is essential to determine the quantity of products to be manufactured at different levels of consumption. Appropriate methodological recommendations are given which depend on the value of productive efficiency, lifetime and distribution of innovative high-quality instruments and objects of labor by kinds of industries and fields of application. This helps to determine the production output of products at any level obtaining the effects by type of manufacturing of products used in the chain of consistent effect earning. Indicated, that the need to obtain a significant amount of basic data on different types of industries makes it difficult to perform such calculations. Practical calculations confirmed the feasibility and practical implementation of the proposed methodological approach. Proposed approach needs further development of the theory and practice of economic estimation of innovations, thereby increasing the degree of reliability of the related financial calculations.

Опис

Ключові слова

якість, рівні розрахунку ефекту, сфера розрахунку ефекту, кінцева сфера споживання, quality, final consumption, financial calculations

Бібліографічний опис

Яковлєв А. І. Розширення області визначення ефекту інноваційних продуктів / А. І. Яковлєв, К. Ю. Бойко, А. І. Овсієнко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 13-16.