Порядок обліку власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто дослідження обліку власного капіталу підприємства, представлено порядок бухгалтерського обліку власного капіталу з характеристикою основних рахунків, визначено проблеми в обліку та наведено шляхи його удосконалення в сучасних умовах. Також представлено схематично складові власного капіталу підприємства, охарактеризовано особливості здійснення управлінського обліку власного капіталу та зроблено відповідні висновки. Тому актуальним є дослідження порядку обліку власного капіталу підприємства та усунення недоліків в його обліку.
We consider accounting equity research company, presented the procedure of accounting equity of the characteristics of the main accounts identified in the accounting problems and ways of its improvement are in modern terms. Also represented schematically equity company, described the peculiarities of the administrative account of equity and the correct conclusions. The aim of the study is to analyze the main problems of accounting of the company's equity and determining the main ways of improving the organization of their accounting. The object of research is the consideration of your own enterprise. The subject of research is the organization of accounting of own capital in the enterprise. The complexity of the management of its capital is that in the normal course of business is undergoing continuous changes associated with increases or decreases as its total value and its components.

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, управлінський облік, нормативно-правові акти, законодавчі колізії, improve accounting equity, equity company

Бібліографічний опис

Брік С. В. Порядок обліку власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення / С. В. Брік, Є. М. Рудковська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 134-137.