Конспект лекцій з дисципліни "Маркетинг в антикризовому менеджменті"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг в антикризовому менеджменті» розроблено згідно освітньо-професійної програми зі спеціальності 075 «Маркетинг». Програма вивчення дисципліни передбачає набуття здобувачами освіти системних знань з теоретико-методичних підходів щодо застосування маркетингового інструментарію в період кризи. У конспекті лекцій знайшли також відображення пріоритетні напрями розвитку маркетингу в період кризи, сутність антикризової програми підприємства, процес її формування, ключові маркетингові стратегії в антикризовому управлінні, особливості використання засобів маркетингу в системі антикризового управління, варіанти антикризових стратегій маркетингу, виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління, кризові комунікації підприємства. Конспект лекцій містить одинадцять тем, у кожній з яких розглядається зміст питань теми, розкривається їх сутність. Наведений в кінці конспекту лекцій список джерел інформації дозволить здобувачам поглибити знання з тем, які стисло викладені в самому конспекті.

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетингові антикризові стратегії, антикризовий маркетинг, криза, антикризовий менеджмент, конспект лекцій

Бібліографічний опис

Конспект лекцій з дисципліни "Маркетинг в антикризовому менеджменті" : для здобувачів другого (магістр) рівня вищої освіти за спец. 075 "Маркетинг" / уклад. Л. С. Ларка. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – 60 с.