Економічна теорія

Анотація
Навчальний курс "Економічна теорія" спрямований на вивчення поведінки економічних суб'єктів в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ для задоволення зростаючих потреб за умов обмеженості економічних ресурсів в певних економічних системах. Економічна теорія вивчає та формулює загальні економічні закономірності становлення, функціонування та розвитку суспільства. Курс економічної теорії послідовно знайомить студентів з поглядами теоретиків різних економічних шкіл на основні проблеми економіки. Економічна теорія є базовою наукою, що формує методологічну основу для вивчення прикладних економічних наук.
Опис
Ключові слова
економічні потреби, виробництво, теорія товару і грошей, ринкова економіка, капітал, макроекономіка
Бібліографічний опис
Економічна теорія : програма, метод. вказівки до вивчення навч. курсу та викон. розрахункових робіт : для студ. екон. спец. НТУ "ХПІ" заочної форми навч. / уклад. С. І. Архієреєв [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 28 с.