Економічна теорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Навчальний курс "Економічна теорія" спрямований на вивчення поведінки економічних суб'єктів в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ для задоволення зростаючих потреб за умов обмеженості економічних ресурсів в певних економічних системах. Економічна теорія вивчає та формулює загальні економічні закономірності становлення, функціонування та розвитку суспільства. Курс економічної теорії послідовно знайомить студентів з поглядами теоретиків різних економічних шкіл на основні проблеми економіки. Економічна теорія є базовою наукою, що формує методологічну основу для вивчення прикладних економічних наук.

Опис

Ключові слова

економічні потреби, виробництво, теорія товару і грошей, ринкова економіка, капітал, макроекономіка

Бібліографічний опис

Економічна теорія : програма, метод. вказівки до вивчення навч. курсу та викон. розрахункових робіт : для студ. екон. спец. НТУ "ХПІ" заочної форми навч. / уклад. С. І. Архієреєв [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 28 с.