К расчету колебаний скорости движения зерновой смеси на плоском виброрешете

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Використовуючи аналогію течій вібророзрідженої зернової суміші та в’язкої рідини, отримано формули для розрахунку коливань швидкості шару зерна на нахиленому решеті з урахуванням нелінійної зміни кінематичного коефіцієнта вібров’язкості суміші то товщині шару. Отримано аналітичний розв’язок граничної задачі гідродинаміки в елементарних функціях. Приведено чисельні приклади.
Using analogy of currents vibroliquefretion of a grain mix and viscous liquid, the formulas for account fluctuations of velocity of motion a layer of grain on the inclined sieve are received in view of nonlinear change of a kinematical factor vibroviscosity of a mix on thickness of a layer. The analytical solution of a regional problem of hydrodynamics in elementary functions is received. The numerical examples are given.

Опис

Ключові слова

вибрации, сепарирование зерна, виброрешето, вибровязкость, неоднородная вязкая жидкость, динамические краевые задачи, затабулированные функции Кельвина

Бібліографічний опис

Ольшанский В. П. К расчету колебаний скорости движения зерновой смеси на плоском виброрешете / В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 123-129.