Удосконалення оподаткування в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розкрита сутність податку на прибуток та його функції. Розглянуто вплив зміни ставки податку на прибуток на діяльність підприємств та міжнародний досвід удосконалення оподаткування.
In article the essence of income tax and its function has been defined. The influence of change of income tax rate on activity of enterprises and international experience of improvement of taxation has been considered.

Опис

Ключові слова

податок на прибуток, рентабельність підприємства, Податковий кодекс, інвестиції, тіньовий сектор, сплата податку, уникнення

Бібліографічний опис

Гришина Е. В. Удосконалення оподаткування в сучасних умовах / Е. В. Гришина, Д. І. Чередка // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 54-56.