Необхідність стратегічного планування виробництва

Анотація
У статті розглянуто основні аспекти необхідності стратегічного планування, яке є дуже важливим як взагалі, так і дуже гостро сьогодні для кожного підприємства, яке функціонує на ринку та прагне притриматись на ньому ще досить великий проміжок часу. Також було визначено ризики, які виникають при використанні стратегічного планування на підприємстві та розроблено їх класифікацію в залежності від середовища, в якому вони виникають.
The article considers the main aspects of the need for strategic planning, which is very important both in general and in particular today for each enterprise operating in the market, which seeks to stay on it for a long enough period of time. Also, the risks arising from the use of strategic planning in the enterprise were determined and their classification was developed depending on the environment in which they arise.
Опис
Ключові слова
підприємство, ризики, макроекономічні ризики, мікроекономічні ризики, enterprise, risks, microeconomic risks
Бібліографічний опис
Сударкіна С. П. Необхідність стратегічного планування виробництва / С. П. Сударкіна, К. І. Стороженко, Т. О. Булавіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 105-108.