Оцінка оновлення основних засобів за рахунок позикових коштів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Оновлення основних засобів є актуальною проблемою сьогодення. Для багатьох підприємств кредити банків є чи не єдиним джерелом коштів на модернізацію виробничих потужностей. В даній статті нами були розглянуті можливості і перспективи приватних фірм для використання з цією метою позикових засобів, оцінений ступінь прозорості банківських установ, річні ставки за інвестиційними кредитами та інші умови їхнього надання.
Modernizing of the basic assets is a topical problem of the present. For many business firms bank loans are may be the only source of funds for renewal of production facilities. In the article we have considered the opportunities and prospects for use of borrowed funds by private firms for this purpose, rated the degree of transparency of banking institutions, the annual rates of investment credits and other conditions of their granting.

Опис

Ключові слова

банківська система, кредитування, кредити банків, прозорість, кридитні кошти

Бібліографічний опис

Гаврись М. О. Оцінка оновлення основних засобів за рахунок позикових коштів / М. О. Гаврись // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 106-110.