Проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Пропонується розглянути проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на фармацевтичних підприємствах. Розглянуто сучасний стан вітчизняної переробної промисловості. Визначені основні причини аналізуємого явища. Проведено аналіз фінансування та інноваційної активності переробної промисловості.
It is offered to consider problems of formation of portfolios of innovative and investment projects at the pharmaceutical enterprises. The current state of domestic processing industry is considered. Certain main reasons analyzes my phenomenon. The analysis of financing and innovative activity of processing industry is carried out.
Опис
Ключові слова
фармацевтична промисловість, фінансування, лікарські засоби, інноваційна активність, portfolio of projects, pharmaceutical industry, financing, innovative activity
Бібліографічний опис
Васильцова С. О. Проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах / С. О. Васильцова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 170-176.