Болонський процес і підвищення якості освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено коло питань, пов’язаних із проблемами євроінтеграції вищої освіти, визначальних тенденцій розвитку та завдань систем вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах. Показано передісторію і основні етапи формування єдиного європейського освітянського і наукового простору.
The circle of the questions connected with problems of eurointegration of higher education, characteristic tendencies of progress and problems of system of higher education in Ukraine and foreign countries is investigated. It is shown передисторию and the basic stages of formation of uniform European educational and scientific space.

Опис

Ключові слова

системи вищої освіти, філософія освітньої діяльності, євроінтеграція вищої освіти, єдиний освітянський простір, реформування вищої освіти, інноваційні технології

Бібліографічний опис

Тверитникова О. Є. Болонський процес і підвищення якості освіти / О. Є. Тверитникова, Ю. Є. Демідова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – Вип. 27 (31) : V Кримські педагогічні читання "Педагогіка вищої школи 21-го століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти" : в 3 ч. Ч. 3. – С. 147-153.