Безпека людини у сучасних умовах

Ескіз недоступний

Дата

2022

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІV Міжнародної науково-методичної конференції та 149 Міжнародної науково-методичної конференції Європей-ської Асоціації наук з безпеки (EAS) "Безпека людини у сучасних умовах", 1-2 грудня 2022 р. В тезах доповідей з напрямку життєдіяльності людини, розглянуті питання насамперед пов’язані з безпекою життєдіяльності під час війни та військових операцій, цивільною безпекою, збереженням життя та здоров’я людини, небезпекою підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища. Розглянуті сучасні технології пов’язані із захистом природи та людини, а також ролі інформаційних та експертних систем у вирішенні питань безпеки життєдіяльності. Наукові доповіді, що наведено у збірнику, можуть бути корисними для науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
The book presented scientific theses of the XIV International Scientific and Methodological Conference and 149 International Scientific Conference of the European Association of Security (EAS) "Human safety in modern conditions", December 1-2, 2022. In the abstracts of reports on the direction of human life, the issues considered are primarily related to the safety of life during war and military operations civil safety, preservation of human life and health, danger of enterprises, agriculture, transport and the surrounding environment. The considered modern technologies are related to the protection of nature andpeople, as well as the role of information and expert systems in solving life safety issues. The scientific reports given in the collection can be useful for scientists, teachers of higher education institutions, graduate students, students and trainees of advanced training courses

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", безпека військових операцій, життєдіяльність під час війни, цивільна безпека, небезпека підприємств, небезпека сільского господарства, небезпека транспорту, небезпека навколишнього середовища, сучасні технології, обладнання захисту проироди, обладнання захисту людини, цивільна безпека, вибухові речовини, кібербезпека, виробничі ризики

Бібліографічний опис

Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 200 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60103.