Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті досліджено основні підходи до визначення поняття «фінансовий стан підприємства», здійснено фінансовий аналіз за складовою «оборотні кошти» на прикладі сучасного підприємства, оцінено важливість проведення систематичного фінансового аналізу, запропоновано можливі напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.
The article explores the main approaches to the definition of conception «financial condition of the enterprise», a financial analysis was carried out by the component «current assets» using an example of a modern enterprise, the importance of implementation of a regular financial analysis was evaluated, possible ways of improvement of the financial condition of the enterprise were proposed.

Опис

Ключові слова

аналіз фінансовий, кошти оборотні, діагностика показників, управління персоналом, financial condition, financial analysis, circulating assets

Бібліографічний опис

Майстро Р. Г. Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства / Р. Г. Майстро, А. А. Позднякова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 163-168.