Методологічні особливості підбору і розстановки робочих кадрів на ремонтних роботах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У роботі розглянуті питання використання в аналізі специфічних методичних прийомів, серед яких, окрім економіко-статистичних методів, важливе місце повинні займати методи соціологічних обстежень, включаючи анкетування і інтерв'ю.
The questions of the use are in-process considered in the analysis of specific methodical receptions among which besides economic and statistic methods an important place the methods of sociological inspections must occupy, including a questionnaire and interview.

Опис

Ключові слова

якості професійні, якості особистісні, система рейтингова, кваліфікація, ринок праці, придатність професійна, стимулювання, мотивація, особливості психофізиологічні, відбір професійний, stimulation, labour, workovers, receptions

Бібліографічний опис

Мехович С. А. Методологічні особливості підбору і розстановки робочих кадрів на ремонтних роботах / С. А. Мехович, Л. В. Погорєлова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 174-182.