Дослідження одержання діацилгліцеринів ріпакової олії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено зміни вмісту ацилгліцеринів в реакційних масах отриманих амідуванням ріпакової олії етилендіаміном при різних мольних відношеннях вихідних компонентів та температурах реакції впродовж часу. Розроблено методику розрахунку компонентів реакційних мас отриманих при амідуванні рослинних олій етилендіаміном.
Changes of acylglyceride content in reaction masses obtained by amidation of rapeseed oil with ethylenediamine under different molar ratios have been investigated against time of reaction and different temperatures. Methods of calculation concentrations of components of reaction masses obtained by amidation of vegetable oils by ethylenydiamine have been developed.

Опис

Ключові слова

ДАГ, триацилгліцерини, ТАГ, моноацилгліцерини, методика оцінки концентрацій, рослинні олії

Бібліографічний опис

Дослідження одержання діацилгліцеринів ріпакової олії / А. П. Мельник [та ін.] // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 37. – С. 19-21.