Скінченноелементна модель нелінійної динаміки тіла з тріщиною, береги якої контактують

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі розглянутий теоретичній підхід щодо скінченноелементного моделювання нелінійної динаміки тіла з тріщиною. Континуальна модель описує коливання тіла у лінійній постановці, та нелінійну поведінку берегів тріщини у контакті. Такий підхід дає можливість досліджувати локалізовані ефекти близько до кінця тріщини. Принцип Гамільтона та тривимірна теорія пружності використовуються у рамках континуальної механіки деформованого тіла щодо конструювання моделі. Модель передбачає малі деформацій та матеріальну лінійність. Задача пружнодинаміки сформульована на базі метода скінчених елементів на явної схеми інтегрування за часом. Метод штрафу застосовано у моделюванні контактної взаємодії берегів тріщини.
A theoretical approach for finite element modeling of nonlinear dynamics of a body with a crack is considered. The model includes coupling between linear vibrations and nonlinear contact phenomenon that allow examining the localized effects in the vicinity of the crack tip. The derivation of the model is carried out within Continuum Mechanics’ principles. Hamilton’s variation principle and three-dimensional elasticity theory are exploited. The governing equations involve assumptions of small deformations and a material linear elasticity. The electrodynamics problem is formulated based on the finite element method with the explicit time integration scheme for the solution in time. Using the penalty approach is used to impose normal contact constraints onto contactable surfaces.

Опис

Ключові слова

механічна поведінка, конструкції, лінійна модель, скінченноелементні комплекси

Бібліографічний опис

Бурлаєнко В. М. Скінченноелементна модель нелінійної динаміки тіла з тріщиною, береги якої контактують / В. М. Бурлаєнко, О. К. Морачковський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – № 2. – С. 44-51.