Сутність кадрового забезпечення підприємства в стратегічному аспекті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті досліджено економічну сутність кадрового забезпечення на основі систематизації наукових позицій вчених щодо даної проблематики. У результаті компаративного аналізу визначених підходів уточнено сутність поняття "кадрове забезпечення" підприємства та його економічний зміст. На основі аналізу виокремлених функціональних ознак кадрового забезпечення визначено його відповідність сучасним вимогам стратегічного розвитку підприємтва та зроблено відповідні висновки щодо функцій й ролі кадрового забезпечення.
The article analyzes the economic essence of personnel provision on the basis of systematization of scientific positions of scientists in relation to this problem. As a result of the comparative analysis of the identified approaches, the essence of the concept of "staffing" of the enterprise and its economic content is specified. Personnel support is an integral part of all management activities. It aims to create a cohesive, responsible, highly developed and highly productive labor collective. The activities of the personnel services staffing of the organization consists of activities for the planning, recruitment and placement of personnel, the formation of a team of employees in the organization of daily work with personnel.

Опис

Ключові слова

ефективність, підприємство, стратегічний розвиток, компаративний аналіз, управлінська діяльність, strategic development

Бібліографічний опис

Глухова С. В. Сутність кадрового забезпечення підприємства в стратегічному аспекті / С. В. Глухова, К. В. Легкобит // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 47-50.