Концепція «українського православ’я» М. Сумцова як ціннісний фактор української ідентичності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті досліджуються особливості українського християнства висвітлені у працях М. Ф. Сумцова. Розглянуто своєрідний концепт «українського православ’я» на сторінках робіт вченого, що особливо актуалізується у наш час. Виділяються визначальні характеристики українського православ’я, які мають вплив на формування національної ідентичності. Наголошується на важливості вивчення наукових ідей М. Сумцова для розуміння світоглядного осердя українського православного життя, православної церкви, для визначення української національної ідентичності.
The article deals with the peculiarities of Ukrainian Christianity highlighted in the works of M. F. Sumtsov. Considered an original concept of "Ukrainian Orthodox Church" on pages scientist works, especially actualized today. There are the defining characteristics of Ukrainian Orthodoxy, namely cordocentrism, democracy, harmony (uzhodzhuvanist) public and church life. morality, focus on active moral and practical activities that have an impact on the formation of national identity. Stresses the importance of studying how changes in Ukrainian Orthodox world society interpenetration Orthodox Christian and democratic values and application of scientific ideas of Sumtsova to understand the philosophical core of Ukrainian Orthodox life, the Orthodox Church, to determine the Ukrainian national identity.

Опис

Ключові слова

релігійність, християнство, моральність, демократичність, Ukrainian identity, religion, Christianity, morality, democracy

Бібліографічний опис

Фрадкіна Н. В. Концепція «українського православ’я» М. Сумцова як ціннісний фактор української ідентичності / Н. В. Фрадкіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 73-79.