Аналіз фінансових результатів діяльності як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано аналіз фінансових результатів діяльності підприємства як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства, яке займається виробництвом будівельних матеріалів. Визначені методи дослідження. Надана техніко-економічна характеристика підприємства із аналізом основних показників його діяльності. Досліджені чинники мікро та макросередовища, які впливають на прибуток підприємства. Зроблено висновки про фінансовий стан та можливості застосування принципів економічної безпеки на підприємстві.
The analysis of financial results of activity of enterprise as direction of providing of economic security of enterprise that engages in the production of building materials is offered. Research methods are certain. Technical - economic description of enterprise is given with the analysis of basic his performance indicators. Factors are investigational and macroenvironments that influence on the income of enterprise. Drawn conclusion about the financial state and possibilities of application of principles of economic security on an enterprise.

Опис

Ключові слова

техніко-економічна характеристика, цемент, продукція, прибуток, technical-economic description, products, income

Бібліографічний опис

Юр’єва І. А. Аналіз фінансових результатів діяльності як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства / І. А. Юр’єва, В. О. Бойко, А. Ю. Олейнікова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 162-165.