Проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні

dc.contributor.authorГовеля, Анастасія Володимирівнаuk
dc.contributor.authorЧекмасова, Ірина Анатоліївнаuk
dc.date.accessioned2021-11-17T09:13:54Z
dc.date.available2021-11-17T09:13:54Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті досліджено сучасний стан і проблеми розвитку залучення прямих іноземних інвестицій. Автором визначено, що найбільше інвестицій в Україну вкладають такі країни, як Кіпр і деякі країни Європейського Союзу. Обґрунтовано, що іноземне інвестування є одним з найефективніших способів розвитку, економічної, соціальної, екологічної та інших сфер. Визначено, що ключовими проблемами в залученні іноземних інвестицій на сьогодні є: політична нестабільність, законодавство, високий рівень інфляції, нерозвинена і нфраструктура. Автором виявлені тенденції і досліджені перспективи розвитку залучення прямих іноземних інвестицій, що дозволяє продемонструвати динаміку інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри і рейтингу країни в цілому. Іноземні інвестиції грають масштабніший удар в економічному розвитку багатьох країн. Підвищення економіки у значній степені забезпечує ефективну інвестиційну діяльність України, яка працює, показуючи динаміки, вкладені в інвестиції в країну, тому інвестиційний клімат у будь-яку країну виділяється з головних факторів громадсько-економічної діяльності ситуації. Таким чином, проекти, інноваційні інвестиції можуть принести величезну користь для економічного розвитку країни, допомогти вирішити економічні проблеми, тому залучити інвесторів необхідно і оправдано. Щоб підвищити інвестиційну привабливість, країна повинна виконати комплекс заходів з боку держав і справ, і як Україна потужний виробничий потенціал, завдяки чому сконцентрують посилення на реалізацію своїх конкурентних переваг. Зроблено висновки, що основними напрямками підвищення ефективності інвестиційної діяльності, в даний час і в найближчій перспективі, будуть: нова сучасна інфрасткутура, поліпщення капіталовкладень, залучення іноземних інвесторів та вдосконалення системи по дактування. Для поліпшення інвестиційного клімату України та збільшення припливу іноземних інвестицій, необхідно сприяти розвитку науки, удосконалити нормативно-правову базу в сфері інвестування, брати участь більш активно в міжнародних інвестиційних проек тах, розвиток малого і середнього бізнесу в Украині.uk
dc.description.abstractThe article examines the current state and problems of the development of attracting foreign direct investment. The author determined that the most investments in Ukraine are made by such countries as Cyprus and some countries of the European Union. It is proved that foreign investment is one of the most effective ways to develop economic, social, environmental and other spheres. It is determined that the key problems in attracting foreign investment today are: political instability, legislation, high inflation, and undeveloped infrastructure. The author has iden tified trends and explored the prospects for the development of attracting foreign direct investment, which allows us to demonstrate the dynamics of investments, which is considered an indicator of changes in the level of trust and rating of the country as a whole. Foreign investment plays a major blow to the economic development of many countries. Raising in the economy largely provides effective investment activity of Ukraine, which works by showing the dynamics invested in the country, so the investment climate in any country stands out from the main factors of socio-economic activity. situation. Thus, projects, innovative investments can be of great benefit for the economic development of the country, help to solve economic problems, so attract investors necessary and justified. In order to increase investment attractiveness, the country needs to implement a set of measures on the part of states and af fairs, and as Ukraine has a strong production potential, thus concentrating the enhancement on the realization of its competitive advantages. It is concluded that the main directions of increasing the efficiency of investment activities, now and in the near future, will be: new modern infrastructure, improved investment, attracting foreign investors and improving the tax system. To improve the investment climate in Ukraine and increase the flow of foreign investment, it is necessary to promote the development of science, improve the regulatory framew ork in the field of investment, participate more actively in international investment projects, and develop small and medium-sized businesses in Ukraine.en
dc.identifier.citationГовеля А. В. Проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні / А. В. Говеля, І. А. Чекмасова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 84-87.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.84
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54874
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectінвестиційний кліматuk
dc.subjectстабілізація чинників економікиuk
dc.subjectінвестуванняuk
dc.subjectіноземний інвесторuk
dc.subjectinvestment climateen
dc.subjectstabilization of economic factorsen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectforeign investoren
dc.titleПроблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україніuk
dc.title.alternativeProblems and ways to activate investment activity in Ukraineen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
visnyk_KhPI_2020_1_EN_Hovelia_Problemy.pdf
Розмір:
656.79 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.28 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: