Hermeneutic aspects of project management

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Kharkiv National University of Radio Electronics
State Enterprise "NationalDesign & Research Institute of Aerospace Industries"
Анотація
The subject of the article is to determine the hermeneutic aspects in the management of the project team. The hermeneutic aspects of project management should enrich project management technologies and at the same time help relevant specialists to improve the applied methods of project activities. The goal of the article is to determine the tasks of hermeneutics in the general system of project management philosophy, to consider issues of understanding the essence, meaning of the project itself and the nature of the relationship between the customer and the contractors. The objective of the work is to study the hermeneutic aspects of project management, determine the value and place in the general system of behavioral competencies of the project manager, justify the need for a hermeneutic approach in project management and analyze hermeneutic situations in project management practice. Research methods include the principles of the hermeneutic circle, which are the basis of the philosophy of hermeneutics, the application of the hermeneutic approach when using project management technology, approaches to the formation of high socio-psychological competence and understanding of the essence of teamwork, its features and advantages using innovative pedagogical technologies. Methods for solving hermeneutic situations in project management using system analysis technology. Results. At the present stage of social development, design and development of a project management philosophy in general and in its hermeneutic aspects is of great importance. Therefore, in the system of behavioral competencies of the leader, a deep role should be played by his deep understanding of project management technology and the people with whom he has to collaborate. A special role is played by the staging of teaching a behavioral competency course, primarily the clear practical orientation of lectures and an understanding of the degree of conflict and responsibility of potential team members. Conclusions. The spread of project management technology and the constant complication of the content and nature of project tasks put forward new, increased requirements for the quality of their implementation. In turn, this requires a deep understanding by the performers of both the essence of their production functions and tasks, as well as the requirements and expectations of the customer. The systematic application of the hermeneutic approach will allow the leader as a real leader to understand people both in the formation of the team and in the process of team management.
Предмет статті полягає у визначенні герменевтичних аспектів в управлінні проєктною командою. Герменевтичні аспекти управління проєктами мають збагачувати технології управління проєктами і водночас допомагати відповідним фахівцям вдосконалювати використовувані методи і способи проєктної діяльності. Метою роботи є визначення завдання герменевтики в загальній системі філософії управління проєктами, розгляду питань з розуміння сутності, сенсу самого проєкту і характеру взаємовідносин між замовником і виконавцями. Завданням роботи є дослідження герменевтичних аспекти управління проектами, визначення значення та місця в загальній системі поведінкових компетенцій проектного менеджера, приведення обґрунтування необхідності герменевтичного підходу в управлінні проектами та аналізу герменевтичних ситуацій в практиці управління проектами. Методи дослідження включають принципи герменевтичного кола, які є основою філософії герменевтики, використання герменевтичного підходу при застосуванні технології управління проектами, підходи до формування високої соціально-психологічної компетенції й розуміння сутності командної діяльності, її особливостей та переваг із застосуванням інноваційних педагогічних технологій. Методи розв’язання герменевтичних ситуацій в управлінні проектами з використанням технології системного аналізу. Результати. На сучасному етапі суспільного розвитку важливого значення набуває розробка і розвиток філософії управління проєктами взагалі та її герменевтичних аспектів. Тому в системі поведінкових компетенцій керівника-лідера істотну роль повинне відігравати глибоке розуміння ним як самої технології управління проєктами, так і тих людей, з якими йому доводиться співпрацювати. Особливу роль відіграє постановка викладання навчального курсу з поведінкових компетенцій, в першу чергу чітка практична спрямованість проведення лекцій і розуміння міри принциповості, конфліктності та відповідальності потенційних членів команди. Висновки. Поширення технології управління проєктами і постійне ускладнення змісту й характеру проєктних завдань висувають нові, підвищені вимоги до якості їх виконання. А це, у свою чергу, вимагає глибокого розуміння виконавцями як сутності своїх виробничих функцій і завдань, так і вимог і очікувань замовника. Системне застосування герменевтичного підходу дасть можливість керівнику як справжньому лідеру розуміти людей як при формуванні команди, так і в процесі управління командою.
Опис
Ключові слова
project management, aspects, understanding, hermeneutics, project team, team formation, team activities, управління проєктами, аспекти, розуміння, герменевтика, проєктна команда, формування команди, командна діяльність
Бібліографічний опис
Hermeneutic aspects of project management / M. A. Grinchenko [et al.] // Innovative technologies and scientific solutions for industries. – 2020. – No. 2 (12). – P. 30-39.