Математичний аналіз. Модуль 3. Диференціальне числення функції однієї змінної

Анотація
Навчальний посібник входить до серії "Математичний аналіз" і є третьою частиною збірника, що складається з дев'яти частин. Містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв'язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов'язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
навчальний посібник, визначення похідної, техніка диференціювання, диференціал функції, похідні вищих порядків, диференціали вищих порядків, теореми про середнє, правило Лопіталя, формула Тейлора, асимптоти
Бібліографічний опис
Математичний аналіз : навч. посібник : у 9 модулях. Модуль 3. Диференціальне числення функції однієї змінної / Н. М. Ясницька [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. – 173 с.