Математична модель розподільника потоку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Описано робочі процеси в розподільнику потоку робочої рідини. Наведена його математична модель, що враховує нестаціонарність гідродинамічних процесів, параметри робочої рідини, що змінюються. Дано рекомендації з вибору конструктивних параметрів розподільника потоку.
Describes the workflows working fluid flow dividers. Given its mathematical model that takes into account the nonstationarity of hydrodynamic processes and the changing parameters of the working fluid. Recommendations are given for selecting the design parameters of the flow divider

Опис

Ключові слова

гідроагрегати, імітаційне математичне моделювання, модернізація, нестаціонарні гідродинамічні процеси

Бібліографічний опис

Андренко П. М. Математична модель розподільника потоку / П. М. Андренко, І. П. Гречка, А. Ю. Лебедєв // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 3-9.