Дослідження інноваційних підходів до формування кадрового потенціалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розглянуто принципи та напрями інноваційних підходів до формування кадрового потенціалу підприємства. Досліджено теоретичні аспекти поняття "кадровий потенціал", наведено рекомендації з удосконалення основних напрямків формування та розвитку кадрового потенціалу. Для оптимізації кадрового потенціалу, актуалізується потреба у його "реальній" оцінці та поступовому вирішенні завдань його формування та підвищення ефективності використання на новітніх засадах. Обґрунтовано доцільність впровадження у практику таких інноваційних методів до формування кадрового потенціалу, як дауншифтинг, що дозволяє досягти покращення кадрового потенціалу, а саме підвищення якості управлінських процесів та вдосконалення системи управління персоналом.
One of the main priorities of the strategy for socio-economic development is to increase the economic competitiveness of the region on the basis of the transition to innovative development, which means the conversion of the intellect, of human creativity in the leading factor in economic growth and national competitiveness, along with a significant increase in the efficiency of use of natural resources and productive capital, where human resources becomes the main resource. In the article principles and directions of the innovative going are considered near forming of human resources of enterprise. The theoretical aspects of concept "human resources" are investigational, resulted to recommendation on perfection of basic directions of forming and development of human resources.
Опис
Ключові слова
інноваційні методи, система управління персоналом, дауншифтинг, коучинг, human resources, downshifting, coaching
Бібліографічний опис
Погорєлова Т. О. Дослідження інноваційних підходів до формування кадрового потенціалу / Т. О. Погорєлова, А. А. Свічкарь // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 92-95.