Комплексний підхід до концепції ефективності управління інфраструктурою підприємства на мікро- та макрорівнях економіки

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
У статті розглянуто один з ключових понять теорії організації, а саме ефективність управління, під якою розуміється економічна категорія, що відображає внесок управлінської діяльності в кінцевий результат роботи організації. Висвітлюються теоретичні аспекти формування виробничої та логістичної інфраструктури. Представлено функціонально-структурний підхід до формування безпеки інфраструктури. Розглянуто поняття «інфраструктура», як економічної категорії, визначено підхід, адекватний для її аналізу. Досліджено методологічні основи означення поняття інфраструктура як одного з найважливіших складників виробничої системи. Зазначається необхідність розгляду її складових елементів з погляду єдиної системи, котра виконуючи умову функціональної необхідності, забезпечує взаємозв'язок виробничих процесів на мікро- та макрорівнях економіки. Висвітлюється необхідність обґрунтованої побудови інтегрованої системи, яка виконувала б функції управління, контролю і регулювання процесами руху матеріальних ресурсів, кадрів, енергоресурсів, інформації та інших потоків для ефективної роботи промислового виробництва. Доводиться існування нагальної потреби у подальшому теоретичному осмисленні стратегічних аспектів безпеки логістичної інфраструктури на мікро - та макрорівнях економіки.
The article deals with one of the key concepts of the theory of organization, namely the effectiveness of management, which is understood as an economic category that reflects the contribution of management activities to the end result of the organization. The theoretical aspects of formation of industrial and logistical infrastructure are considered in the article. A functional-structural approach to the formation of infrastructure security is presented. The concepts of "infrastructure" as an economic category are considered, an approach adequate for its analysis is defined. The methodological foundations of defining the concept of infrastructure as one of the most important components of the production system are investigated. It is noted that it is necessary to consider its constituent elements from the point of view of a unified syste m that fulfills the condition of functional necessity and ensures the interconnection of production processes at the micro and macro levels of the economy. Three groups of tasks are considered in the process of interaction of the external environment of direct influence and the external environment of indirect influence on the logistics and production system. It is concluded that diversity, problem character and ambiguity of the final vector of the development of logistic processes to the changing market conditions, necessitate the activation of scientific research, theoretical rethinking and stabilization of the ongoing transformations. The necessity for a reasonable construction of an integrated system that would perform the functions of managing, controlling and regulating the processes of movement of material resources, personnel, energy, information and other flows for the effective operation of industrial production is considered. The necessity of further theoretical understanding of the strategic aspects of the security of logistics infrastructure at the micro and macro levels of the economy is proved.
Опис
Ключові слова
виробнича та логістична інфраструктура, безпека, елементи інфраструктури, industrial and logistics infrastructure, security, infrastructure elements
Бібліографічний опис
Волоснікова Н. М. Комплексний підхід до концепції ефективності управління інфраструктурою підприємства на мікро- та макрорівнях економіки / Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, С. О. Климова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 99-104.