Чинники формування інноваційного розвитку енергетичних компаній в контексті стратегічних підходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються особливості використання методології стратегічного менеджменту стосовно вирішення завдань інноваційного розвитку енергетичних кокомпаній. Досліджена еволюція форм і методів стратегічного управління. Узагальнено існуючі моделі й методи формування та реалізації інноваційних стратегій розвитку. Обгрунтовано те, що вдосконалення форм і методів стратегічного менеджменту стосовно формування інноваційного розвитку енергетичних компанії дозволить підвищити результативність цих процесів.
The features of strategic management methodology use are examined in relation to innovative development tasks decision at power companies. Еvolution of strategic management forms and methods is investigated. Generalized existent models and methods of innovative strategies forming and realization development. Stages and tasks of strategic management as an administrative process is certain. On the basis of strategic management positions, the generalized of elements, processes and conceptions forming consideration of innovative development at power companies is presented taking into account adaptation to the features of power companies innovative development.

Опис

Ключові слова

стратегічний менеджмент, конкурентні переваги, фахівці, експерти, strategic management, competitive edges

Бібліографічний опис

Віхляєва С. І. Чинники формування інноваційного розвитку енергетичних компаній в контексті стратегічних підходів / С. І. Віхляєва, Ч. Лі // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 125-129.