Management of the economic activity of International transnationals corporations in the period of non-value (COVID-19)

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Many global companies have been forced to stop production during the pandemic and are suffering huge losses. However, there are those who not only managed to maintain their position during the pandemic, but also due to best practices, emerge from the crisis with renewed vigor. International transnational corporations (TNC) act as an independent subsystem and the most important catalyst for the transformation and globalization of the world economy. That is, on the one hand, TNC are the object and product of globalization, on the other - the subject of globalization changes in the economy, which affects the socio-economic development of national and world economic systems. In addition, the study of the development of val-ues and characteristics of ITC management shows that the changing processes in ITC shows a gradual transition to a new stage of socio-economic development, a new balance of use of basic resources, namely - reasonable consumption of natural and new levels of development human resources.
Багато світових компаній були змушені зупинити виробництва при пандемії і зазнають колосальних збитків. Однак, є і ті, хто не тільки зумів зберегти позиції в період пандемії, а й завдяки передовому досвіду, виходять з кризи з новими силами. Міжнародні транснаціональні корпорації (ТНК) виступають як самостійна підсистема і найважливіший каталізатор процесів трансформації і глобалізації світової економіки. Тобто з одного боку, ТНК є об'єктом і продуктом глобалізації, з іншого – суб'єктом глобалізаційних змін в економіці, який впливає на соціально-економічний розвиток національних і світової господарської систем. Крім того, вивчення розвитку ціннісних орієнтирів і характерних рис управління ТНК свідчить, що змінні процеси в ТНК демонструє поступовий перехід до нової стадії соціально-економічного розвитку, новому балансу використання основних ресурсів, а саме – розумного споживання природних і новому рівню розвитку людських ресурсів. Це дослідження, в ході підготовки якого проводиться ряд робіт з вивчення та аналізу діяльності міжнародних транснаціональних корпорацій в період невизначеності. Разом з тим поетапний аналіз менеджменту економічної діяльності ТНК дозволяє зробити висновок, що транснаціональні корпорації не тільки прискорюють просування світової економіки до глобалізації і формують її характер в сучасних умовах, а й є об'єктивним породженням економічних процесів. На реалізацію такої діяльності впливає фактор невизначеності у вигляді посилення інтеграції національних економік, зростання міжнародної кооперації, лібералізації ринків товарів, послуг і капіталу, різкого збільшенні темпів розвитку світової економіки та інше, що в свою чергу створює потужний вплив на підприємницьку діяльність, змушуючи її адаптуватися до нових вимог сучасності. Саме тому важливим процесом ведення бізнесу є врахування всіх небезпек і ризик-тенденції, а управління ризиком стає життєво необхідним процесом для будь-якого підприємства, запорукою його конкурентоспроможності. Визначено, що використання інструментів автоматичної звітності, які забезпечують візуальну безперервність ризиків, включаючи прогнозні оцінки з одного погляду, контрольні списки і відстежування всіх процесів діяльності, підвищують стійкість корпорацій.
Опис
Ключові слова
international multinational corporations, automatic reporting, risk trends, globalization, міжнародні транснаціональні корпорації, автоматична звітність, ризик-тенденції, глобалізація
Бібліографічний опис
Management of the economic activity of International transnationals corporations in the period of non-value (COVID-19) / O. M. Proskurnia [et al.] // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 90-94.