Вибір стратегій розвитку машинобудівних підприємств Харківського регіону: практичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Херсонський державний університет

Анотація

У статті відображено результат практичної реалізації запропонованої у дослідженні концептуальної схеми формування стратегій розвитку сучасними машинобудівними підприємствами Харківського регіону. При визначенні та розподілі площин позиціювання підприємств у матриці стратегій розвитку запропоновано використання положень теорії нечітких множин. Визначено місце груп підприємств Харківського регіону у матриці стратегій. Виділено основні стратегії розвитку підприємств з урахуванням рівня сприятливості зовнішнього оточення.
The article presents the results of practical application in research of the proposed conceptual framework of strategic development of modern machine-building enterprises of the Kharkiv region. The use of the theory of fuzzy sets is proposed in determining and separation the area positioning strategies of enterprises in the matrix. The place groups of enterprises of Kharkov region was defined in the matrix of strategies. Major enterprise development strategies have been allocated according to the degree of environmental favorability.

Опис

Ключові слова

стратегія, загальний рівень розвитку, зовнішнє оточення, матриця стратегій, теорія нечітких множин, strategy, overall level of development, external environment, matrix of strategies, theory of fuzzy sets

Бібліографічний опис

Побережний Р. О. Вибір стратегій розвитку машинобудівних підприємств Харківського регіону: практичний аспект / Р. О. Побережний // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 9-1, ч. 2. – С. 92-97.