Метод розрахунково-теоретичного дослідження структури течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

05.05.16 – турбомашини та турбоустановки

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.11

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Бойко Людмила Георгіївна

Члени комітету

Бойко Анатолій Володимирович
Тарасов Олександр Іванович
Юдін Юрій Олексійович

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015 р. В дисертації розроблено метод розрахунково-теоретичного дослідження структури течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачів з радіальними лопатками робочих коліс, який дозволяє визначати в широкому діапазоні режимів роботи сумарні характеристики та структуру осередненої у коловому напрямку стисливої дозвукової течії в проточній частині, включаючи міжлопаткові канали. Для врахування в'язких ефектів використані узагальнені напівемпіричні залежності, що використовуються для розрахунку відцентрових нагнітачів. Запропонований метод дозволяє врахувати геометричні особливості радіальних робочих коліс з лопатками, що образовані циліндричними або конічними поверхнями, лопаткових і безлопаткових дифузорів, зворотних направляючих апаратів та криволінійних обводів проточних частин, а також оцінювати узгодженість їх сумісної роботи. За допомогою розробленого програмного комплексу AxCB проведено верифікацію методу розрахунку, яка показала задовільну точність зіставлення результатів числових досліджень течій в ступенях ВЦН з даними експериментальних досліджень та з аналітичним рішенням. Проведено дослідження впливу геометричних параметрів проточної частини і лопаткових вінців на структуру течії і сумарні характеристики ступенів ВЦН. На підставі виконаного детального аналізу запропоновано удосконалення геометричних параметрів трьох ступенів ВЦН з метою підвищення їх напору, ККД або розширення робочої зони характеристики.
Thesis for scientific degree of the Candidate of Sciences (Engineering) on the special-ty 05.05.16 – Turbomachinery and Turboplants. – National Technical University "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkov, 2015. The calculation and theoretical studies method of flow structure and characteristics of centrifugal blowers stages with impellers radial vanes was created. It allows determining summary characteristics and 2D flow structure of flow path including blade-to-blade channels in wide range of working regimes. To account for viscous effects generalized semiempirical dependences for centrifugal blowers were used. The proposed method allows taking into account the geometric features of radial impeller with blades that formed by cylindrical and conical surfaces, vaneless and vaned diffusers, reverse guide vanes and gas-path curvilinear contours. The software package AxCB was developed, which allows carrying out the verification of the calculation method. It showed satisfactory accuracy of flow numerical investigation results in the stages with experimental and analytical data. With the proposed method and software package AxCB studies were undertook which dealt with influence of different geometric parameters of flow path and blade rows on the flow structure and stages summary characteristics. On the basis of a detailed analysis modernization of three centrifugal blower stages was proposed to improve their basic parameters or expand the characteristic working area.

Опис

Ключові слова

відцентровий нагнітач, метод перевірочного розрахунку, осьосиметрична дозвукова течія, врахування в'язких ефектів, сумарні характеристики, модифікація геометричних параметрів, автореферат дисертації, centrifugal blower, verification method, axisymmetric subsonic flow structure, viscous effects accounting, summary characteristics, geometrical parameters modification

Бібліографічний опис

Фесенко К. В. Метод розрахунково-теоретичного дослідження структури течії та характеристик ступенів відцентрових нагнітачів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.16 / Ксенія Володимирівна Фесенко ; [наук. керівник Бойко Л. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.