Використання креативності в інноваційному процесі організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто та доведено доречність особливості використання поняття креативності та креативних підходів до вирішення певних проблем в інноваційному процесі організації; визначено основні аспекти креативності; встановлено, що концепція креативності невіддільна від інноваційного процесу організації. Узагальнені визначення науковців і визначено креативність як методологію пошуку та застосування нововведень, як якісно нових елементів, які можуть задовольнити потреби організації в цілому; виділено етапи розвитку креативності в інноваційному процесі організації.
Considered and proved the relevance of the use of the concept of creativity and creative approaches to solving certain problems in the innovative process of the organization; the main aspects of creativity are determined; found that the concept of creativity is inseparable from the innovative process of organization, so the concept of creativity is inseparable from the innovation process. Each organization is interested in productive creativity, that is, the acquisition of such ideas that can be embodied in innovation and become a source of profit, and not just in generating a large number of ideas by its employees. Generalized definition of scientists and defined creativity as a methodology for the search and application of innovations, as qualitatively new elements that can meet the needs of the organization as a whole; the stages of development of creativity in the innovation process of the organization are identified; it is determined that innovation includes the development and further application of innovations that have the appearance of new proposals that are technical, technological, organizational, management, information, social nature of production or financial direction.

Опис

Ключові слова

новатор, аспекти креативності, креативний персонал, креативне середовище, creativity aspects, creative staff

Бібліографічний опис

Шматько Н. М. Використання креативності в інноваційному процесі організації / Н. М. Шматько // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 64-69.