Проблема раннього старіння серед української молоді

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто актуальність проблеми раннього старіння людей в молодому віці в Україні. Проведено тестування 52 студентів віком 21-27 років на відповідність біологічному (істинному) віку. В ході дослідження виявлено проблеми раннього старіння серед молоді при виконанні вправ на витривалість, на рухливість, на балансування та натисканням. Розбіжність між паспортним та біологічним (істинним) віком студентів склала 4-8 років.
The relevance of the problem of early aging of people at a young age in Ukraine is considered. 52 students aged 21-27 were tested for biological (true) age. In the course of the study, problems of early aging among young people were revealed when performing endurance, mobility, balancing and pressing exercises. The difference between the passport and biological (true) age of the students was 4-8 years.

Опис

Ключові слова

раннє старіння, біологічний вік, істинний вік, early aging, biological age, true age

Бібліографічний опис

Толстоусова О. В. Проблема раннього старіння серед української молоді / О. В. Толстоусова // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 67-69. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60254.