Гідродинаміка у апараті з відцентровим псевдозрідженим шаром

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті описується конструкція, особливості гідродинаміки апарату з відцентрованим псевдозрідженим шаром та наводиться порівняння з промисловим абсорбером.
The article describes the design, features of hydrodynamics of the apparatus with the centrifugal fluidized bed and compares with industrial absorber.

Опис

Ключові слова

абсорбер, очищення, дисперсні матеріали, конструкція, centrifugal fluidised bed, absorber, cleaning, apparatus, disperse materials

Бібліографічний опис

Манойло Є. В. Гідродинаміка у апараті з відцентровим псевдозрідженим шаром / Є. В. Манойло, Д. Б. Щербина // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 56 (1029). – С. 180-185.