Професійні ризики при впливі наночастинок

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто матеріали досліджень щодо впливу наночастинок на працівників у процесах виробництва та використання таких часток. Узагальнено досвід нормування та оцінювання небезпеки здоров'ю людини від високодисперсних речовин. Приділено увагу проблемам безпеки на робочих місцях працівників, які контактують з наноречовинами. Наголошено на необхідності впровадження методів контролю за вмістом наночастинок у повітрі робочої зони, на оцінювання професійного ризику, на розробці спеціальних засобів та заходів захисту при контакті з наноматеріалами.
Research materials on the impact of nanoparticles to workers in the processes of production and use of such particles are considered. The experience for rationing and assessment of hazard to human health from highly dispersed substances is summarized. Attention is concentrated to safety issues at workplaces of workers who contact with nanomaterials. The need to implement controlling methods of the content of nanoparticles in the air of the working area, to assess occupational risk, to develop special means and protective measures for contact with nanomaterials is emphasized.

Опис

Ключові слова

наночастинки, умови праці, шкідливі виробничі фактори, захворювання, професійний ризик, nanoparticles working conditions, harmful production factors, diseases, occupational risk

Бібліографічний опис

Васьковець Л. А. Професійні ризики при впливі наночастинок / Л. А. Васьковець // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 162-165.