Тексти лекцій до лекційних занять з курсу "Зіставна граматика англійської та української мов" за темою "Самостійні частини мови". Частина 1

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Тексти лекцій з дисципліни «Зіставна граматика англійської та української мов» є оглядом основних проблем морфології та синтаксису сучасної англійської мови. Вступ у теоретичні проблеми граматики здійснюється на фоні узагальненого опису основ її граматичної будови. Особлива увага приділяється аналізу саме теоретичних граматичних явищ на конкретному текстовому матеріалі з метою розвитку у студентів професійного лінгвістичного мислення. Ця дисципліна є більш глибинним вивченням морфологічних та синтаксичних особливостей англійської мови та спонукає студентів до детальнішого дослідження граматичних особливостей англійської мови та специфіки її функціонування, пошуку аналогів в українській мові, зіставлення граматичних конструкцій двох мов. Ця дисципліна є логічним, проте більш глибоким вивченням граматики, дослідженням її теоретичної складової на базі набутих знань, які були отримані на заняттях із практичної граматики. Структурно тексти лекцій складаються з 6 розділів, які охоплюють всі самостійні частини англійської мови.
Опис
Ключові слова
текст лекцій, лінгвістика, іменник, дієслово, прислівник, займенник, числівник, прикметник
Бібліографічний опис
Тексти лекцій до лекційних занять з курсу "Зіставна граматика англійської та української мов" за темою "Самостійні частини мови" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська". Ч. 1 / уклад.: Д. В. Карачова, Т. М. Агібалова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 70 с. – Англ. мовою. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57751.