Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/dim

Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад" була заснована в грудні 1998 року з ініціативи професорів Михайла Дмитрович Годлевського, Віктора Яковича Заруби, Олександра Сергійовича Куценка та колишнього ректора НТУ "ХПІ", професора Юрія Трохимовича Костенка.

Викладачі кафедри є членами міжнародних професійних організацій викладачів англійської мови, розробляють і упроваджують інтенсивні програми вивчення іноземної мови, які дозволяють випускникам вільно володіти професійною термінологією іноземною мовою.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють 11 кандидатів філологічних наук, 6 співробітників мають звання доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 148
 • Документ
  Прецедентное имя KAIN в современном немецкоязычном публицистическом дискурсе
  (Ужгородський національний університет, 2019) Гаврилова, Ирина Николаевна
 • Документ
  Способи перекладу неологізмів у комп'ютерному дискурсі
  (Рівненський державний гуманітарний університет, 2017) Коробка, П. В.; Недайнова, Ірина Василівна
  В даній статті предметом дослідження виступають неологізми, вживані у сучасному комп’ютерному дискурсі. Особлива увага приділяється аналізу способів перекладу цих лексичних одиниць з англійської мови на українську та визначається специфічність комп’ютерного спілкування українською мовою, яка може бути пояснена особливістю перекладу цих одиниць з анлійської мови.
 • Документ
  Специфіка перекладу медичних текстів з англійської мови українською
  (Рівненський державний гуманітарний університет, 2017) Кочергіна, О. М.; Сухова, Анна Вікторівна
  У статті розглядаються особливості перекладу англомовних медичних текстів українською мовою. Спеціальна увага приділяється лексичним проблемам, зокрема проблемі перекладу медичних термінів: синонімів, епонімів, абревіатур і скорочень. На матеріалі англомовних медичних текстів досліджено частотність застосування граматичних перекладацьких трансформацій.
 • Документ
  Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту в системі формування іншомовної компетентності
  (Національна академія Національної гвардії України, 2020) Сухова, Анна Вікторівна
 • Документ
  Англомовні кластерні конструкції: специфіка перекладу військових термінів українською мовою
  (Національна академія Національної гвардії України, 2020) Недайнова, Ірина Василівна
 • Документ
  Використання ChatGPT в процесі вивчення англійської мови: переваги та можливості
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Акоп'янц, Нуну Михайлівна
  Представлена наукова стаття розглядає використання ChatGPT, статистичної моделі мови, розробленої компанією OpenAI, як ефективного інструменту для вивчення англійської мови. Розглядаються переваги, які надає ця технологія студентам, що вивчають англійську мову, і описується її потенціал у покращенні навичок усного та письмового спілкування, лексичного запасу та граматики. Також обговорюються можливі виклики і обмеження використання ChatGPT та наводяться деякі рекомендації щодо оптимального використання цієї технології в навчальному процесі. У статті пропонується детальний огляд можливостей, переваг і обмежень використання ChatGPT в навчанні англійської мови, а також експериментально доводиться підвищення показників продуктивності навчання. Дана робота підкреслює значущість цієї технології як інноваційного інструменту для студентів, які вивчають англійську мову, і сприяє подальшому дослідженню та розвитку цього напрямку в академічному середовищі.
 • Документ
  Абревіація як новітня лексико-граматична трансформація сучасної англійської мови та труднощі її перекладу (на матеріалі медичної термінології)
  (Видавництво "Молодий вчений", 2020) Даніленко, Анастасія Юріївна; Карачова, Дар'я Володимирівна
  Процес абревіації у сучасному світі почав відігравати провідну роль у процесах формотворення та словотворення. Заміна звичних лексичних одиниць їх спрощеною та редукованою формою сприяє не лише раціоналізації мовленнєвої діяльності, але й оптимізації словотворчих процесів. Сьогодні помітною є тенден ція сучасної мови до економії мовних засобів, що супроводжується певним їх вдосконаленням, адже більша кількість інформація може бути передана меншою кількістю мовних ресурсів. Про це свідчить як поява вели кої кількості різного роду неологізмів-скорочень, ініціальних абревіатур, скорочених фраз, так і популярність та частотність їх використання в усіх сферах застосування мови, починаючи з повсякденного спілкування, сфери медіа та реклами, та закінчуючи діловим листуванням та науково-технічною літературою. Ключові слова: абревіація, словотворення, формотворення, редукція, переклад, мовні ресурси.
 • Документ
  Гендерні особливості перекладу науково-технічних текстів
  (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019) Карачова, Дар'я Володимирівна
  У статті розглянуто гендерний аспект перекладу та його особливості на основі біологічних процесів мозку людини. Вперше особливості гендерної лінгвістики були розглянуті у біологічній концепції, намагаючись пояснити природу гендерного різновиду перекладу не тільки психологічними особливостями людини, але й її природніми (біологічними) особливостями. Було виявлено, що жіночий переклад відрізняється від чоловічого головним чином описовим характером перекладу, використовуючи складніші конструкції та більш складні речення, а чоловічий характеризується більш деталізованою та послідовною специфікою перекладу. Це пояснює та науково підтверджує той факт, що жінки вирізняються своєю багатофункціональністю, а чоловіки характеризуються досить вузькоспеціалізованими завданнями та здатні вникнути у свою справу надзвичайно ретельно.
 • Документ
  Переклад як об’єкт психолінгвістичного дослідження
  (Видавництво "Молодий вчений", 2021) Карачова, Дар'я Володимирівна; Притиченко, Ганна В.
  Ця стаття присвячена психолінгвістичному дослідженню перекладацької сфери. Наша робота націлена на загальний огляд новітніх методик психолінгвістичного аналізу текстів перекладу з метою ознайомлення з ними, адже протягом останніх років підходи до аналізу тексту значно змінилися, що вимагає від філологів, перекладачів та дослідників обізнаності з усіма новітніми тенденціями в аналізі перекладу текстів. Цей аспект останнім часом набирає популярності серед дослідників та лінгвістів, адже в умовах сучасного світу психологічний фактор стає важливим чинником який відображається на будь якій сфері та перекладознавство не стало виключенням. У процесі дослідження перекладацької діяль ності, не можна не враховувати психологічний фактор людини, адже переклад – це не тільки мовленнєва діяльність людини, але ще й відображення її розумового стану, який несе в собі відбиток психологічної складової та світогляду перекладача.
 • Документ
  Особливості міжкультурної комунікації та подолання лінгвоетнічного бар’єру у студентів на заняттях з практики перекладу
  (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019) Даніленко, Анастасія Юріївна; Карачова, Дар'я Володимирівна
  У статті розглянуто поняття міжкультурної комунікації як засобу досягнення ефективної взаємодії між студентами-іноземцями та українськими студентами філологічних спеціальностей під час занять з англійської мови. Проведено аналіз результатів дослідження щодо особливостей міжкультурної комунікації між студентами українцями та закордонними студентами у процесі опрацювання матеріалу на заняттях з практики перекладу. Розглянуто шляхи подолання лінгвоетнічних бар'єрів та проаналізовано потенційні причини їх появи. На сучасному етапі розвитку суспільства та за умов глобалізованого процесу комунікації питання успішності міжкультурної взаємодії набуває все більшої популярності та нових стратегій вивчення. Сьогодні ця проблема відіграє вирішальну роль, адже культура поведінки та культурні особливості значним чином впливають на якість перекладу, адже це закладене на психологічному рівні та характеризує манеру та стиль поведінки.
 • Документ
  Psycholinguistic aspect as the latest and significant component of modern translation studies
  (Полонійна академія в Ченстохові, 2021) Karachova, D. V.; Prytychenko, H. V.
 • Документ
  Intercultural Sensitivity in Foreign Language Acquisition
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020) Halahan, Yа. V.; Ahibalova, T. M.; Karachova, D. V.
  The current paper is devoted to the intercultural approach to foreign language teaching at higher education institutions. The theoretical and methodological research, conducted in the context of a social cognitive perspective, is currently relevant and arises from the need to clarify an issue of effective learning as a means of integrating into a wider range of strategies, greater complexity of understanding, increased engagement, and self-direction. Developing concepts of themselves as interculturally sensitive language comprehenders, learners go through more positive emotions and affiliation to learning as well as tend to enhance action appropriate to the goals and context of education. Communicative skills are measured through individual language performance that exists due to the cultural awareness of speech act functions (apologies, suggestions, complaints, refusals) and, at the same time, they appear to be an instrument for organizing other cultural domains. Graduates should be prepared for international interaction and cooperation, both at the language and professional level. Lack of foreign language experience that is a background for intercultural erudition, or judging another culture according to one's own values may lead to communication problems. To teach a foreign language taking into account more sense of students’ participation in their field-of-study knowledge community, it is necessary to create an environment of real communication for professional purposes: to organize scientific discussions in a foreign language on key themes, current problems, or research que stions with the involvement of specialists in a particular field; to use field-specific terminology in the classroom via dialogues and monologues, wordplay; to use etymology reference literature on the origin and development of foreign professional words with the aim of enrichment of highly specialized terminology vocabulary.Key words: linguoculturological approach, communicative skills, intercultural sensitivity, field-specific terminology, cultural awareness, term, vocabulary.
 • Документ
  Основні групи труднощів у перекладі медичних термінів
  (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018) Даніленко, А. Ю; Карачова, Дар'я Володимирівна
  У цій статті ми робимо загальний екскурс до перекладу у медичній галузі. Останні десятиліття медицина зазнала значного розвитку та науково-технічного прогресу. Майже кожного року ця галузь науки поповнюється новими розробками та науковими винаходами, що значно вливає на лексичну наповненість медичної термінології. Це потребує змістовних досліджень нових термінів. Велика роль у цьому процесі відводиться саме перекладачу, адже він завжди повинен бути обізнаним щодо появи нових лексичних одиниць в науці. У наш час медичний лексичний колорит вражає своїм різноманіттям та швидкими темпами розвитку. Сучасна медична лексика може утворюватись різними способами, від запозичення іноземних слів до словотворення. І якщо минулого століття медицина характеризувалась переважно запозиченими термінами з латини, або грецької мови, то сьогодні її лексичний запас поповнюється все новими й різноманітними термінами. Саме тому кваліфікований перекладач повинен вміти не тільки вміло перекласти необхідний термін, але й надати його характеристику за необхідністю, адже у наш час для передачі суті якого-небудь терміну, мало тільки лише зазирнути до словника, фахівець повинен бути всебічно обізнаним у медичній галузі та спроможний будь-коли пояснити необхідний термін. Все це робить роботу перекладача кропіткою та надзвичайно відповідальною, сприяючи дослідженню та вивченню нових лексичних одиниць медичної галузі.
 • Документ
  Cognitive and communicative ecolinguistics as a new field of interdisciplinary studies
  (Видавничий центр "ХАІ", 2022) Зенякін, Олексій Сергійович
 • Документ
  Специфіка мультикомпетенції перекладача у текстах медичної тематики з додаванням новітніх технічних інновацій
  (Видавничий дім "Гельветика", 2020) Карачова, Дар'я Володимирівна; Мирошниченко, Вікторія Марківна
  Ця стаття присвячена дослідженню специфіки перекладу тексту, який значно вирізняється з-поміж інших наукових текстів комбінуванням біологічного та технічного складників. Такі різновиди текстів з’явилися нещодавно та потребують ретельного дослідження. Цей текст характеризується не тільки цікавим і складним науковим викладом матеріалу, але й широким спектром специфічних медичних термінів, назвами людських органів, їх взаємодією та протезуванням, враховуючи новітні технічні розробки в організмі людини для заміни їх біологічних попередників. Переклад таких текстів викликає багато труднощів також тому, що перекладач повинен бути компетентним у сфері останніх медичних розробок сьогодення, що часто стає важким завданням для нього (або неї), адже з таким стрімким розвитком науково-технічного прогресу майже не можливо бути обізнаним з усіма сучасними науковими розробками. Медична сфера є однією з найскладніших для перекладачів, адже потребує наявності базових знань із біології, хімії, фармакології та медицини. У світі сучасних новітніх технологій і науково-технічного прогресу, стрімкого розвитку науки медичні винаходи та відкриття вимагають від перекладачів, які працюють у цій сфері, неабиякої сумлінної підготовки та знань у цій галузі. Не слід забувати також про те, що з появою нових винаходів, обладнання та технологій перекладачу необхідно не тільки надати достовірний та адекватний переклад, а й пояснити, чим є той чи інший термін або якесь новітнє медичне обладнання чи винахід, вдаючись до засобу конкретизації при перекладі. В іншому випадку переклад просто не буде зрозумілим, що зробить роботу перекладача недостовірною, а переклад – некоректним. У наш час в процесі глобалізації та науково-технічного прогресу стає надзвичайно важливим питання мультикомпетенції перекладача. Кожен перекладач володіє своєю унікальною та специфічною комунікативною моделлю. І поява нових суміжних наукових галузей вимагає від кожного професіонала отримання нових навичок та оволодіння більшою кількістю знань у різних сферах перекладу.
 • Документ
  Термін як компонент військової лексики
  (ГО "Наукова філологічна організація "Логос", 2016) Мирошниченко, Вікторія Марківна
 • Документ
  Прийоми по подоланню психолого-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання у ВНЗ
  (Харківський національний університет ім. B. H. Каразіна, 2015) Коновалова, Вікторія Борисівна; Мирошниченко, Вікторія Марківна
 • Документ
  English for Effective International Business Communication. Part 1
  (Publishing House I. Ivanchenka, 2022) Ahibalova, T. M.; Karachova, D. V.
  The study guide is composed due to current requirements for the development of foreign language communicative competence among students of philological specialties at higher educational institutions. The edition contains authentic materials that objectify the language behavior model of professional community representatives. For students in the specialty 035 "Philology", specialization "Germanic languages and literature (including translation), the first language is English", postgraduate students, teachers, and everyone who is interested in English-language communication within a business environment.
 • Документ
  Тексти лекцій до лекційних занять з курсу "Зіставна граматика англійської та української мов" за темою "Самостійні частини мови". Частина 1
  (2022) Карачова, Дар'я Володимирівна; Агібалова, Тетяна Миколаївна
  Тексти лекцій з дисципліни «Зіставна граматика англійської та української мов» є оглядом основних проблем морфології та синтаксису сучасної англійської мови. Вступ у теоретичні проблеми граматики здійснюється на фоні узагальненого опису основ її граматичної будови. Особлива увага приділяється аналізу саме теоретичних граматичних явищ на конкретному текстовому матеріалі з метою розвитку у студентів професійного лінгвістичного мислення. Ця дисципліна є більш глибинним вивченням морфологічних та синтаксичних особливостей англійської мови та спонукає студентів до детальнішого дослідження граматичних особливостей англійської мови та специфіки її функціонування, пошуку аналогів в українській мові, зіставлення граматичних конструкцій двох мов. Ця дисципліна є логічним, проте більш глибоким вивченням граматики, дослідженням її теоретичної складової на базі набутих знань, які були отримані на заняттях із практичної граматики. Структурно тексти лекцій складаються з 6 розділів, які охоплюють всі самостійні частини англійської мови.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Переклад ділового мовлення". Частина 2. Граматичний аспект
  (2022) Агібалова, Тетяна Миколаївна; Карачова, Дар'я Володимирівна
  Частину другу методичних вказівок до практичних занять з курсу "Переклад ділового мовлення" розроблено для студентів 2 курсу спеціальності 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" денної і заочної форм навчання. Видання укладено відповідно до рекомендацій і програми вивчення вказаної дисципліни у вищих навчальних закладах мовного профілю. Методичні вказівки складаються з п’ятьох граматичних розділів, що містять комплекси вправ і завдань, спрямованих на розвиток у студентів компетенції в основних видах усної та писемної мовленнєвої діяльності й умінь, затребуваних у сучасній міжнародній діловій комунікації. Тематика параграфів охоплює такі теми, як-от: Present Tenses, Past Tenses, The Infinitive/-ing Form, The Passive, Types of Conditionals. Граматичний матеріал дібрано таким чином, аби сприяти формуванню навичок володіння ініціативою в діалогічному мовленні. Методичні вказівки можуть бути використані для аудиторної і самостійної роботи студентів.