Методичні вказівки до виконання наскрізної програми практики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наскрізна робоча програма є навчально-методичним документом, що визначає порядок проведення та зміст усіх видів практики і збір інформації як складової частини навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Наскрізна практична підготовка студентів усіх форм навчання проводиться відповідно до "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" (затвердженого наказом №93 Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р.) та навчальними планами для студентів указаної спеціальності. Наскрізна робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики спеціаліста, освітньо-професійної програми підготовки фахівців, "Методичних рекомендацій зі складання програм практик студентів вищих навчальних закладів України" (затверджених наказом №31 – 5/97 Міністерства освіти України від 14.02.96), "Програма проходження виробничої та переддипломної практики студентами спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної форми навчання за ступенем вищої освіти "бакалавр". Програма враховує два освітньо-кваліфікаційних рівня підготовки студентів: бакалавра (з терміном навчання чотири роки) та магістра (з терміном навчання півтора роки). Основна ціль наскрізної робочої програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні всієї діяльності студентів і керівників практик протягом того періоду навчального процесу, що проводиться на базі практики. Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок і застосування в реальних умовах теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін з циклів загально-економічної та професійної підготовки за указаною спеціальністю. Програма є основним документом, на базі якого розробляються програми усіх видів практики. Наскрізна програма містить інформацію про усі види практики.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, форми атестації, переддипломна практика, магістри, навчальний процес, науково-виробничі технології

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання наскрізної програми практики [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання / уклад.: Є. М. Шапран [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 36 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53185.